Twristiaeth a Hamdden

Mae'r rhai a ganlyn yn brosiectau sylweddol yn y sector twristiaeth a hamdden:

Travelodge Newydd

Mae gwesty newydd £2M wedi cael ei adeiladu yng Nghaergybi ger Cyffordd 1 o'r A55 yn Kingsland, yn agos i'r porthladd a canol y dref. Agorodd y gwesty 54 llofft fis Medi 2007, gan greu 15 o swyddi. Fe'i adeiladwyd ar safle ble roedd nifer o adeiladau gwag/ bler yn bodoli.

Gwesty Bae Trearddur

Mae canolfan gynadledda gwerth £2M wedi ei datblygu gyferbyn â'r gwesty, yn darparu ar gyfer creu cyfleusterau digwyddiadau o ansawdd uchel yn ardal Caergybi.

Y Porth Celtaidd a Lle Gadael Bagiau

Agorodd pont gerdded newydd ar draws yr harbwr mewnol fis Hydref 2007, yn ei gwneud yn llawer haws i deithwyr fferi, tren, cychod mordaith, a teithwyr tripiau tren stem i gyrraedd canol y dref. Cafodd lle gadael bagiau ei agor fis Ionawr 2007, ac mae'n cael ei redeg gan y Cyngor Tref er mwyn gadael i deithwyr adael eu bagiau ac ymweld a'r dref.

Amgueddfa Forwrol

Mae gwelliannau sylweddol wedi eu gwneud i'r amgueddfa. Mae un elfen o'r prosiect yn cynnwys addasu'r hen loches cyrchoedd awyr amser rhyfel i greu man arddangos "Caergybi Amser Rhyfel" a'i ymestyn i greu ystafell arteffactau. Mae'r elfen arall yn cynnwys ailgyflunio'r amgueddfa i ddarparu caffi/ bistri newydd sy'n edrych dros yr harbwr, yn cynnwys man eistedd deciau awyr agored.

Byrddau Gwybodaeth Ymwelwyr

Gosodwyd cyfres o fapiau gwybodaeth ymwelwyr a phaneli dehongli treftadaeth mewn gwahanol leoliadau yng Nghaergybi yn ystod 2005. Mae paneli pellach yn cael eu cynnig yn awr mewn lleoliadau eraill.

Marina Caergybi

Mae marina mawr yn bodoli yn yr harbwr allanol, ar ochr ogleddol y dref. Ceir ar hyn o bryd oddeutu 300 o angorfeydd pontydd cychod, a gynyddir dros gyfnod i oddeutu 500. Mae datblygiad ar y lan drws nesaf i'r marina yn awr ymhell ar y gweill a bydd yn darparu cyfleusterau marina ac unedau masnachol ar y llawr isaf ac unedau preswyl o ansawdd uchel ar y lloriau uchaf.

Caffi Rhyngrwyd

Fe agorwyd Gaffi Rhyngrwyd newydd yng Nghaergybi yn ystod Rhagfyr 2005.

Denu Llongau Mordaith

Mae�r Cyngor Sir yn gweithio i ddenu llongau mordeithio i ymweld � Chaergybi gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru a Stena. Cysylltwch � Steffan Hughes Ff�n: 01248 752476