Tai a Phreswyl

Datblygiadau Preswyl Newydd

Ceir nifer o safleoedd datblygu preswyl newydd yng Nghaergybi, Bae Trearddur a'r Fali. Gellir cael gwybodaeth ar safleoedd gyda chaniatâd cynllunio neu ddynodiadau cynllunio o Adran Gynllunio'r Cyngor Sir - Rhif ffôn: 01248 752428.

Tai Glan y Môr

Cafwyd datblygiad masnachol/preswyl cymysg, gwerth £5M ar y glannau ym Marina Caergybi, ac mae wedi profi i fod yn boblogaidd iawn. Mae caniatâd cynllunioân bodoli hefyd i addasu Porthyfelin House gerllaw yn fflatiau, ynghyd â datblygu tai newydd ar y safle.

Gwella Tai

Fel tref oedd wedi ehangu’n gyflym yn ystod y 19eg ganrif, ceir llawer o hen dai teras yng Nghaergybi. Cafodd sawl un o’r rhain eu gwella fel rhan o’r cynllun Ardal Adnewyddu Tai £10M dros ddeng mlynedd. Gall cyllid i Wella Tai fod ar gael mewn achosion cymwys.

Cysylltwch â Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Ynys Môn am ragor o fanylion – ffoniwch 01248 750057.

Buddsoddi ar gyfer Rhentu

Ceir sector llety rhent preifat sylweddol yng Nghaergybi ac mae wedi’i dynodi’n ardal o angen o ran tai. Mewn achosion cymwys, gall cymhelliad fod ar gael i landlordiaid preifat fabwysiadu neu wella adeiladau presennol i fod yn unedau preswyl. Cysylltwch â Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Ynys Môn am ragor o fanylion – ffôn 01248 750057.

Tai Cymdeithasol

Mae Caergybi'n cynnwys llawer o ardaloedd o dai rhentedig yr awdurdod lleol. Ceir hefyd nifer sylweddol o ddatblygiadau cymdeithasau tai. Am wybodaeth bellach cysylltwch â Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Ynys Môn - rhif ffôn 01248 750057.

Gwefannau

Gwerthwyr Tai
Mae'r Gwerthwyr Tai a ganlyn wedi eu lleoli yng Nghaergybi:

Burnells
Ffôn. 01407 762165
www.northwales-property.co.uk

Beresford Adams
Ffônl. 01407 760584
www.rightmove.co.uk

Dafydd Hardy
Ffôn. 01407 766828  
www.dafyddhardy.co.uk

Môn Properties
Ffônl. 01407 763377
www.monproperties.com

Williams & Goodwin
Ffôn. 01407 760500
www.tppuk.com