Strategaeth Adfywio

Strategaeth Caergybi Ymlaen

Mae Strategaeth Caergybi Ymlaen, a baratowyd yn 2003, yn darparu gweledigaeth gyffredinol a blaenoriaethau ar gyfer adfywio. Paratowyd y ddogfen gan Gyngor Sir Ynys Môn yn dilyn cyfnod o ymchwil ac ymgynghori. Roedd hyn yn cynnwys archwilio cynlluniau a strategaethau blaenorol, ystadegau a safbwyntiau a gynhyrchwyd drwy ymgynghoriadau â busnesau a’r gymuned. Fe gafodd y strategaeth ei lansio a’i gwneud yn gyhoeddus ym Mehefin 2003.

Y datganiad gweledigaeth hollgynhwysfawr ar gyfer Caergybi yw:

"Creu canolfan ryngwladol ffyniannus sy'n manteisio ar ei safle dichonadwy a strategol".

Mae'r ddogfen yn cynnwys yr adrannau a ganlyn:

CYFLWYNIAD Pwrpas y strategaeth
Y CYFLEOEDD Pam y mae Caergybi'n bwysig a bod ganddi botensial i dyfu
YR HERIAU Y problemau sydd angen mynd i'r afael â hwy
Y WELEDIGAETH Newid Caergybi er gwell

Themau a Blaenoriaethau - mannau ffocws allweddol ar gyfer adfywio:

  • Dysgu a Hamdden
  • Cymunedau
  • Cefnogi Busnes
  • Porth Celtaidd Ewropeaidd
  • Twristiaeth ac Amgylchedd

Cyflwyno'r Fframwaith - peri iddo ddigwydd 

Ymgynghori Cyhoeddus

Roedd strategaeth Caergybi Ymlaen yn destun ymgynghori cyhoeddus yn ystod 2003, ac o ganlyniad i hynny derbyniwyd oddeutu 70 o ymatebion ysgrifenedig, gyda'r mwyafrif llethol yn gefnogol iawn iddo. Cynhaliwyd arddangosfa gyhoeddus yn nodweddu'r strategaeth a chynhaliwyd llawer o brosiectau cyfansoddol yng nghanol y dref ar bedwar diwrnod o haf, a dynnodd oddeutu 2,000 o bobl. Cadarnhaodd yr ymarfer ymgynghori ddymuniad cryf gan bobl Caergybi i weld gwelliannau mawr yn digwydd. Mae ymghyngoriad pellach a ddiweddariad y strategaeth hefyd wedi cymeryd lle - gweler isod.

Arfer Dda

Mae Arolwg o Adfywio yng Nghymru (2005) Swyddfa Archwilio Cymru (WAO) wedi amlygu'r dull adfywio eang a chyfunol a gynigir yn strategaeth Caergybi Ymlaen fel enghraifft o arfer dda.

Rhaglen VVP Caergybi

Mewn ymateb i wahoddiad gan Lywodraeth Cymru, fe aeth Cyngor Sir Ynys Môn ati i baratoi a chyflwyno cais am arian adfywio ar gyfer y cyfnod 2014-2017. Roedd y cais yn cynnwys dogfen strategaeth rhaglen adfywio newydd o dan y pennawd ‘Caergybi 2020’

http://www.anglesey.gov.uk/Journals/2014/02/19/w/o/f/HOLYHEAD-2020-VVP-SOP-STAGE-2.pdf