Prif-Gynlluniau Caergybi

Prif Gynlluniau

Defnyddir Prif Gynlluniau i osod dull hollgynhwysfawr o ddatblygu/gwella man penodol. Maent yn cynorthwyo i ddangos y "darlun mawr" a sut y mae gwahanol brosiectau a materion yn perthnasu â'i gilydd. Maent yn dod i gael eu defnyddio'n gynyddol yn rhan o weithgareddau adfywio, yn disgyn y tu allan i gyfundrefn y cynllun datblygu statudol a gellir yn aml eu newid a'u huwchraddio fel y mae amgylchiadau'n mynnu. 

Prif Gynllun Adfywio Caergybi

Mae cynllun hollgynhwysfawr wedi ei baratoi i ddangos lleoliad y prif brosiectau adfywio a'r safleoedd datblygu yng Nghaergybi. Cynllun anffurfiol yw hwn a ddefnyddir ar gyfer gwybodaeth ac esboniad - nid cynllun datblygu strategol ydyw. Dogfen weithio yw'r cynllun sy'n gofyn am adolygiadau a chywiriadau a gobeithir cynhyrchu fersiwn newydd yn ystod 2009/10. 

Prif Gynllun Adfywio Canol y Dref

Paratowyd prif gynllun mwy manwl ar gyfer ardal canol y dref yn 2003 i ddangos lleoliad nifer fawr o brosiectau a gynigwyd neu a adnabuwyd ar gyfer yr ardal honno. Roedd hyn yn ffurfio rhan o Arddangosfa Adfywio 2003. Eto, cynllun gweithio esbonioadol anffurfiol yw hwn a nid yw'n gynllun datblygu statudol. Mae llawer o'r bwriadau arno bellach wedi eu gweithredu. Bwriedir cynhyrchu Cynllun Canol Tref newydd yn 2009/10 fel rhan o menter rheoli canol tref newydd. 

Y Weledigaeth a’r Prif Gynllun ar gyfer Canol y Dref

Gwnaed gwaith i baratoi gweledigaeth a phrif gynllun newydd ar gyfer canol y dref. Bwriedir y bydd hwn yn cael ei fabwysiadu fel canllaw cynllunio atodol.