Parciau Busnes

Bu prinder safleoedd ac adeiladau ar gyfer defnydd diwydiannol a busnes yng Nghaergybi dros lawer o flynyddoedd, sydd wedi cyfyngu'n ddifrifol y cyfleoedd ar gyfer ehangu busnesau lleol a buddsoddiad mewnol. Mae'r sefyllfa hon yn awr yn newid o'r diwedd, diolch i nifer o fuddsoddiadau isadeiledd mawr.

Parc Busnes Penrhos

Mae hwn wedi cynnwys buddsoddiad o £3.5M gan Gyngor Sir Ynys Môn i ddarparu pedair uned fusnes 400msg, pedair uned 150msg, a nifer o leiniau datblygu. Mae'r safle wedi ei lleoli ar ochr ddwyreiniol Cyffordd 2 yr A55. Mae'r unedau 400msg wedi eu cwblhau ers Haf 2006, a'r unedau 150msg ers Haf 2008. Daeth arian ar gyfer y cynllun o Amcan Un yr UE, Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol, y Comisiwn Dadgomisiynu Niwclear, a Chyngor Sir Ynys Môn. Mae galw daedi bod am y plotiau ac unedau yma.

Am fanylion pellach, cysyllter â Tudur Jones ar Rif ffôn: 01248 752480. Bydd hefyd yn gallu cynghori ar unrhyw safleoedd ac adeiladau diwydiannol eraill yn ardal Caergybi.

Datblygiad Parc Cybi (Ty Mawr)

Mae safle Parc Cybi (Ty Mawr gynt) wedi ei adnabod yn un o brif safleoedd buddsoddiad busnes strategol ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru. Mae wedi ei leoli ar ymyl deheuol Caergybi ar ochr orllewinol Cyffordd 2 yr A55, ac mae caniatad cynllunio amlinellol arno i nifer o ddefnyddiau busnes. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi prynu y tir ac wedi gwasaethu y safle ar gyfer datblygiadau newydd. Mae'r prosiect wedi cynnwys creu ffordd newydd yn cysylltu efo'r A55 ar gyffordd 2, a gyda ffordd Bae Trearddur - Kingsland. Gwelir y datblygiad hwn yn arbennig o allweddol i lwyddiant strategaeth Caergybi Ymlaen. Mae datblygwr preifat (Conygar) wedi derbyn caniatad cynllunio i adeiladu sawl uned swyddfa a dosbarthu newydd ar y safle.

Mae Parc Loriau newydd wedi�i adeiladu�n ddiweddar gan RoadKing.

Am fanylion pellach, cysylltwch â Adain Eiddo LLywodraeth Cymru yn swyddfa Llandudno - Ffôn: 03000 625034

Gwaith Trin Dwr Gwastraff Caergybi

Mae Dwr Cymru newydd ymgymryd ag uwchraddio mawr gwerth £35M o isadeiledd trin dwr gwastraff ardal Caergybi, gan ddarparu gallu mawr ei angen i ddatblygiadau newydd ddigwydd. Mae hyn wedi cynnwys adeiladu ffatri trin carthffosiaeth newydd diweddaraf, ond hefyd pibellau trosglwyddo carthffosiaeth newydd ac wedi eu huwchraddio a gorsafoedd pwmpio i wasanaethu'r dref a phentrefi cyfagos. Mae'r cynllun hwn wedi symud y cyfyngiadau blaenorol ar gynhyrchu carthffrwd ychwanegol a oedd yn bodoli yn y gorffennol. Mae hefyd yn darparu ansawdd dwr môr gwell o lawer ym Mae Trearddur a Chaergybi.

Estyniad Ffordd Gyflym yr A55

Cwblhawyd y cynllun ffordd dwy lôn deuol gwerth £120M ar draws Ynys Môn i Gaergybi yn 2001, gan wella'n fawr yr amserau teithio ffordd i/o Gaergybi a darparu cysylltiadau ffordd cyflym i gyfundrefn draffordd y DU drwy gyfrwng Ffordd Gyflym A55 Gogledd Cymru.