Datblygu y Porthladd

Gwasanaethau Fferi

  • Mae Stena Superfast X yn darparu gwasanaeth i/o Borthladd Dulyn a Phorthladd Caergybi
  • Mae Stena Adventurer yn darparu gwasanaeth i/o Borthladd Dulyn
  • Ulysses - fferi fawr Irish Ferries i/o Borthladd Dulyn
  • Swift - fferi gyflym fawr Irish Ferries i/o Borthladd Dulyn
  • Epsilon - Irish Ferries i/o Borthladd Dulyn

Ymwelwch â Stena Line ac Irish Ferries yn

https://www.stenaline.co.uk

http://www.irishferries.com

Ferry Services

Trafnidiaeth Ro-Ro

Bu twf sylweddol iawn yn nifer yr unedau cludiant cargo rholio ar rholio oddi ar (hy lorïau) a gludir gan fferïau Caergybi yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae llawer o'r drafnidiaeth yn cynnwys lorïau o wahanol rannau o dir mawr Ewrop.

Datblygu Terminws 5

Mae Stena wedi buddsoddi oddeutu £15M i ddatblygu angorfa ddwy haen newydd ar Ynys Halen, a agorwyd yn swyddogol ym mis Gorffennaf 2003, i gyd-daro â chyflwyno'r archfferi Stena Adventurer. Bu i'r ehangu hwn o gyfleusterau'r porthladd elwa o arian cludiant a hygyrchedd Amcan Un yr UE o £3.5M.

Isadeiledd Mynediad/Allanfa'r Porthladd

Mae gan drefniadau mynediad/allanfa presennol y porthladd nifer o ddiffygion yn nhermau gweithrediadau porthladd, ond hefyd yn nhermau achosi tagfeydd trafnidiaeth, problemau amgylcheddol a diogelwch yn y dref. Mae cynlluniau ar gyfer trefniadau mynediad/allanfa gwahanol i'r porthladd felly wedi eu paratoi gyda golwg ar drefniadau gwell. Mae'r cynllun hwn yn dibynnu ar gyflawni cynllun ffordd gyswllt A55/Canol y Dref /Porthladd newydd arfaethedig.

Cludiant Cargo Môr

Mae gweithrediadau cargo môr di-fferi ym Mhorthladd Caergybi yn weddol gyfyngedig. Mae'r prif weithgaredd sy'n mynd ymlaen yn cynnwys glanio mwyn alwminiwm ar gyfer mwyndoddwr Alwminiwm Môn yng Nghaergybi - mae'r mwyn yn cael ei lanio ar lanfa arbennig oddi ar Ynys Halen. Gwneir defnydd achlysurol o'r porthladd/harbwr ar gyfer llwytho neu ddadlwytho nwyddau swmpus ee ar gyfer adeiladu morwrol. Roedd cynnyrch gorffenedig alwminiwm hefyd yn cael ei gludo o Borthladd Caergybi i gyrchfannau Ewropeaidd.

Morglawdd yr Harbwr

Mae gan Gaergybi un o'r porthladdoedd mwyaf dwr tyfn a gysgodir ar ochr orllewinol y DU. Cafodd hwn ei greu yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg gydag adeiladu'r morglawdd 1.5 milltir o hir. Mae'r hen strwythur carreg hwn yn awr mewn angen mawr cael ei adnewyddu os yw i oroesi a pharhau i fod yn ased economaidd defnyddiol - mae llawer o fusnesau a swyddi'n dibynnu arno. Mae gan y morglawdd yn glir y potensial i gael ei ddefnyddio ar gyfer defnyddiau hamdden a thwristiaeth. Y mae astudiaethau ar y gweill i edrych ar pa waith sydd ei angen.

Llongau Mordeithio

Mae llawer o longau mordeithio�n ymweld � Chaergybi bob blwyddyn, ac yn ei ddefnyddio i gael mynediad i atyniadau twristiaid Gogledd Cymru. Bu nifer y llongau�n tyfu o flwyddyn i flwyddyn.