Datblygu Cymunedo

Rhaglen adfywio cymunedol ddeng mlynedd yw hon a weinyddir ac a ariennir gan Lywodraeth Cymru gyda golwg ar wella bywydau pobl yng nghymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. Mae dros 100 o wardiau yng Nghymru yn gymwys ar gyfer eu cynnwys, gan gynnwys y rhan fwyaf o Gaergybi. Mae Cymunedau yn Gyntaf Môn yn cyflogi dros 30 o staff ac mae’n ymwneud ag ystod eang o brosiectau adfywio cymunedol.

Cymunedau'n Gyntaf

Rhaglen adfywio cymunedol deng mlynedd yw hon a weinyddir ac a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru gyda golwg ar wella bywydau pobl yng nghymunedau mwyaf amddifadedig Cymru. Mae dros 100 o wardiau yng Nghymru wedi cymhwyso ar gyfer eu cynnwys, yn cynnwys pedair ardal yng Nghaergybi. Mae'r Partneriaethau gyda'i gilydd yn cyflogi dros 30 o staff a maent yn cymryd rhan mewn ystod eang o brosiectau adfywio cymunedol. Mae'r cynulliad cenedlaethol ar hyn o bryd yn adolygu trefniadau pellach yng ngoleuni ystadegau newydd.

Canolfannau Cydweithredol Bwyd

Mae'r partneriaethau cymunedol wedi sefydlu canolfannau cydweithredol bwyd i wella diet preswylwyr lleol. Mae'r rhain yn darparu ffrwythau a llysiau i bobl leol ar gost resymol

Hyfforddiant Cymunedol

Mae gwahanol gyrsiau a chyfleoedd hyfforddi'n cael eu darparu mewn gwahanol leoliadau o amgylch Caergybi - mae'r rhain yn cynnwys Canolfan JE O'Toole, Ty Cyfle, ysgolion a chanolfannau cymunedol. Mae cyfleusterau hyfforddi TG wedi eu gosod mewn gwahanol leoliadau yn y dref.

Canolfannau Cymunedol

Ceir nifer o ganolfannau cymunedol gweithgar yng Nghaergybi. Mae llawer o ganolfannau wedi cael eu gwella'n ddiweddar (e.e. Neuadd y Dref a Chanolfan Gymuned Kingsland) ac mae Canolfan Gymunedol newydd wedi�i chreu yn yr hen Ganolfan Deils ar Ffordd Llundain.Ceir nifer o ganolfannau cymunedol gweithgar yng Nghaergybi. Mae llawer o ganolfannau wedi cael eu gwella'n ddiweddar (e.e. Neuadd y Dref a Chanolfan Gymuned Kingsland) ac mae Canolfan Gymunedol newydd wedi�i chreu yn yr hen Ganolfan Deils ar Ffordd Llundain.

Prosiectau Amgylcheddol

Mae gwahanol brosiectau amgylcheddol cymunedol ar y gweill ee cyflogi gweithwyr amgylcheddol, sesiynau codi ysbwriel a chyfrifiadau amgylcheddol.

Cyfrifiadau Anghenion Cymunedol

Ymgymerwyd ag ymgynghori Cymunedol a chyfrifiadau anghenion i adnabod problemau lleol, anghenion, blaenoriaethau a syniadau.