Cynllun Ail-FRANDIO Caergybi (BRAND)

Cynhaliwyd prosiect ail-frandio a marchnata ar gyfer Caergybi yn y cyfnod 2010-2013. Roedd gweithgareddau�r prosiect yn cynnwys archwiliad o�r brand presennol, ymgynghori � rhanddeiliaid, datblygu hunaniaeth newydd ar gyfer y brand, set newydd o luniau, graffeg newydd i fynegi�r brand, cynlluniau ar gyfer arwyddion, cymorth i fusnesau ddefnyddio�r brand newydd, cymorth i ddigwyddiadau lleol, ynghyd � llunio cylchlythyrau adfywio wedi�u brandio.

Roedd y prosiect yn ffurfio rhan o bartneriaeth Gymreig � Wyddelig gyda threfi�r Rhyl, Dun Laoghaire, ac Athy. Ariannwyd 75% o�r prosiect o dan Raglen Interreg Iwerddon � Cymru yr UE, gyda chyllid cyfatebol gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys M�n a Chyngor Tref Caergybi. Nodwyd fod Ynys Cybi yn ased allweddol ar gyfer denu twristiaid ac roedd yn fwriad gan y prosiect wella�r integreiddio rhwng Caergybi ac Ynys Cybi.

Cyswllt a Gwybodaeth

Elizabeth White, Swyddog Ail-Frandio Caergybi Cyfeiriad SWyddfa Brand: Neuadd y Dref, Stryd Newry, Caergybi, Ynys Mon LL65 1HN

Ffôn: 01248 752480
Ebost: [email protected]