Buddsoddiad Masnachol

Mae Caergybi'n profi buddsoddiad masnachol newydd ar raddfa heb ei thebyg o'r blaen a mae'r dref yn awr yn un o leoliadau buddsoddiad preifat pwysicaf y rhanbarth.

Mae'r hyn a ganlyn yn adnabod rhai cynlluniau buddsoddi sylweddol:

Archfarchnad Tesco

Agorodd y siop fawr hon ger Cyffordd 2 yr A55 yn 1998. Mae'n denu niferoedd mawr o siopwyr o Ynys Môn gyfan, yn ogystal â llawer o ddefnyddwyr y fferi. Rhoddwyd caniatad cynllunio ar ddechrau 2010 i ymestyn a newid y siop sydd bellach wedi'i adeiladu.

Archfarchnad Lidl

Datblygwyd y safle ger mynedfa'r Porthladd/Pont Ddu (Black Bridge) i ddarparu archfarchnad Lidl a agorodd yn 2002.

Parc Manwerthu Penrhos

Mae tir gerllaw Stad Ddiwydiannol Penrhos wedi ei ddatblygu i ddarparu pedair uned fasnachol fawr a agorodd yn ystod 2003. Y tenantiaid manwerthu presennol yw Argos, QS, Poundland a Farm Foods.

Asda a McDonalds

Mae'r safle llociau gwartheg blaenorol gerllaw Cyffordd 1 yr A55 wedi ei adhawlio a'i ddatblygu i ddarparu archfarchnad Asda a Thy Bwyta Mc Donalds, gyda'r ddau yn agor yn 2004.

Parc Manwerthu Caergybi

Mae ardal sy'n ffurfio rhan gynnar o Stad Ddiwydiannol Penrhos wedi ei hailddatblygu i ddarparu ail barc manwerthu, wedi ei leoli yn nesaf at Tesco a Pharc Manwerthu Penrhos. Mae deiliaid y safle hwn yn awr yn cynnwys Brantano, Peacocks, Carpet World, New Look, Wilkinsons, a Pets Store.

Marina Caergybi

Mae'r datblygiad preifat hwn yn digwydd ar ochr ogleddol y dref, yn yr harbwr allanol/ardal Traeth Newry. Mae nifer yr angorfeydd pontydd llongau wedi cynyddu'n rheolaidd i oddeutu 150 a dylai gynyddu dros gyfnod i'r 500 y mae caniatâd iddynt. Bydd hwn yn cynnwys cyfleusterau marina ac unedau masnachol ar y llawr isaf a fflatiau preswyl o ansawdd uchel ar y lloriau uchaf.

Gwesty Newydd

Mae gwesty Travelodge newydd gwerth £2M yn Kingsland, ger Cyffordd 1 o'r A55, wedi bod ar agor er Hydref 2007.

Siop Morrisons

Mae siop fawr i Morrisons wedi ei adeiladu yn Penrhos ar safle hen ffatri Hedstrom, ac agorodd yn Tachwedd 2008 gan greu tua 250 o swyddi.