Arian a Cymhelliant

Ceir gwahanol ffynonellau ariannu a chynlluniau anogaeth y perir eu bod ar gael yng Nghaergybi. Mae'r hyn a ganlyn yn darparu crynodeb o'r prif gynlluniau. Nid yw'r rhestr yn un gyfansawdd a gall fod cynlluniau eraill yn bodoli sy'n berthynol i'ch prosiect. Nid yw rhestru cynlluniau yma o angenrheidrwydd yn golygu eu bod ar gael ar hyn o bryd, neu y bydd eich prosiect yn gymwys.

Buddsoddiad Eiddo

Menter Treftadaeth Treflun (THI) - Cynllun sy'n cynorthwyo i gwella adeiladau o fewn rhai Ardaloedd Cadwraeth Dynodedig, gan gynnwys Canol Tref Caergybi, y mae tua £3M wedi'i ddyrannu ar ei gyfer. Rheolwr Prosiect THI Caergybi yw Nathan Blanchard - ffôn 01248 752461.

Gall Cynlluniau Cymorth Tai i Landlordiaid fod yn eu lle i annog buddsoddiad mewn adeiladau presennol i greu unedau tai i'w rhentu. Cysylltwch ag Gwansaneath Tai CSYM, ffôn 01248 750057 i holi am statws diweddaraf y cynllun.

Grantiau Gwella Tai - Cynllun i gynorthwyo perchnogion i wella eu tai. Cysylltwch ag Uned Gwansaneath CSYM, ffôn: 01248 750057.

Diwydiant a Busnes

Cyllid Cefnogi Busnes

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn dymuno cynorthwyo busnesau bach a chanolig i fuddsoddi ac mae Cronfa Buddsoddi Caergybi (CBC) ar gael am gyfnod cyfyngedig. Cysylltwch Chanolfan Fusnes Môn, ffôn: 01248 752480/ Benthyciadau ar gyfer Buddsoddi Mewn Busnes/ Cyllid Cymru menter yw hon o dan Lywodraeth Cymru i ddarparu benthyciadau ar gyfer buddsoddi mewn busnes i brosiectau twf busnes cymwys - gweler www.financewales.co.uk am ragor o fanylion.

Benthyciadau Busnes

Cyllid Cymru / Finance Wales - cynllun wedi ei sefydlu gan y Llywodraeth i roi bethyciadau i gynlluniau busnesau twf - gweler www.financewales.co.uk am fanylion.

Prif Brosiectau Adfywio / Isadeiledd/ Economaidd

Mae'r arian a ganlyn wedi ei sicrhau yng Nghaergybi: Arian Amcan Un Ewropeaidd (gweler isod)
Cronfa Adfywio Leol y Llywodraeth Cenedlaethol
Grant Cludiant y Llywodraeth Cenedlaethol
Y Llywodraeth Cenedlaethol - Cynlluniau Eraill

Arian Ewropeaidd

Mae Caergybi wedi ei leoli o fewn ardal Amcan Un yr UE, ac mae wedi gallu cymhwyso ar gyfer cyllid o dan wahanol ddosbarthiadau ers 2001. Dyrannwyd y cyllid mewn nifer o ddosbarthiadau cymhwyso penodol, pob un gyda'i feini prawf ei hun. Roedd yn rhaid gwneud cais am arian, mewn cystadleuaeth phrosiectau eraill drwy Orlllewin Cymru a'r Cymoedd. Hyd at Fawrth 2006, roedd cyfanswm arian Amcan Un a gymeradwywyd ar gyfer Ynys Môn yn dod i oddeutu £30M, y cymeradwywyd oddeutu £10M ohono ar gyfer prosiectau wedi eu lleoli yng Nghaergybi.

Cyllid Cydgyfeirio

Mae rownd newydd o arian cefnogi rhanbarthol yr UE ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd wedi ei gadarnhau, ac mae rhai cynlluniau eisioes wedi eu cymeradwyo. Dylai'r "Gronfa Gydgyfeirio" fod ar gael am saith mlynedd, a tua'r un maint ag Amcan Un. Mae'r trefniadau ariannu a'r gweithgareddau cymwys ychydig yn wahanol i'r rhai o dan y rhaglen Amcan Un. Gweler gwefan WEFO am y manylion diweddaraf.

Prosiectau Cymunedol

Mae'r rhestr canlynol yn cynnwys ychydig o'r ffynhonellau ariannu sy'n bosibl ar gyfer Caergybi:

  • Dyfarniadau i Bawb (Y Loteri) 
  • Pobl a Lleoedd (Y Loteri) 
  • Cronfa Dreftadaeth y Loteri 
  • Y Loteri Chwaraeon 
  • Grantiau i Gyrff Gwirfoddol 
  • Grant Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol 
  • Ymddiriedolaeth Trefnyddiaeth Rank

Yn ogystal mae yna nifer o gynlluniau ariannu eraill.

Mae Medrwn Môn yn darparu gwasanaeth darganfod grant i grwpiau cymunedol a gwirfoddol (Rhif ffôn: 01248 724944).

Ariannu - Cyngor cychwynnol ac Arwyddbyst

Gellwch gysylltu â Uned Datblygu Economaidd Cyngor Sir Ynys Mon am gyngor cychwynnol a'r llwybr ariannu gorau a awgrymir/ymgynghorydd ar gyfer eich prosiect - Rhif ffôn: 01248 752480.