Newyddion 2015

Ymgynghoriad ynghylch Cau Llysoedd

Cyhoeddodd y Gweinidog Cyfiawnder gynlluniau i gau 11 llys yng Nghymru, gan gynnwys yr un yng Nghaergybi.

Cynllun Prynu Gorfodol Neuadd y Farchnad

Cyhoeddodd Cyngor Sir Ynys Môn fod cais wedi’i wneud am orchymyn prynu gorfodol.

Minesto yn agor Pencadlys y DU yng Nghaergybi

Cyhoeddodd cwmni ynni morol Minesto o Sweden gynllun ar gyfer swyddfa’r DU yng Nghaergybi, wedi’i gysylltu ag aráe danddwr 1.5MW yn Holyhead Deep.

Fferi Superfast X yn dechrau darparu gwasanaeth

Dechreuodd llong Superfast X Stena Line hwylio rhwng Caergybi a Phorthladd Dulyn.              

Ehangu’r Clwb Codi Pwysau      

Diolch i VVP a grantiau eraill mae Clwb Codi Pwysau Caergybi ac Ynys Môn yn ehangu.  

Clwb Gymnasteg Ynys Môn 

Mae’r clwb yn creu lleoliad newydd yn Holland Park, diolch i VVP a grantiau eraill.

Gwaith yn dechrau ar yr Ysgol Gynradd newydd

Mae gwaith yn dechrau ar ysgol fodern newydd o’r enw Ysgol Cybi ar hen safle Ysgol Cybi. Bydd yr ysgol gynradd yn cymryd lle tair ysgol gynradd bresennol - Ysgol Parch Thomas Ellis, Ysgol Llaingoch ac Ysgol y Parc.

Ehangu’r Empire 

Mae Cyngor Tref Caergybi’n cyhoeddi cynlluniau i ddatblygu ail sgrin sinema yn safle’r Empire.

Y Parc Lorïau Newydd yn Agor

Mae Parc Lorïau Roadking yn agor ym Mharc Cybi sy’n creu 30 o swyddi. Fe’i hadeiladwyd gan y contractwyr adeiladu lleol Grŵp Watkin Jones.


Newyddion 2014

Contractwyr Lleol yn Ehangu    

Mae’r cwmni adeiladu sydd wedi’i leoli yng Nghaergybi o’r enw DU Construction yn agor depo newydd ym Mharc Busnes Penrhos ac yn cyhoeddi 20 o swyddi newydd.

B&M yn agor siop newydd

Mae’r adwerthwr yn agor siop newydd yn hen adeilad Hombase ym Mharc Adwerthu Penrhos yng Nghaergybi.

Cytuno ar gynllun yr Ysgolion

Mae Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn yn cytuno i uno Ysgol Y Parchedig Thomas Ellis, Ysgol Llaingoch ac Ysgol Y Parc, ac adeiladu ysgol newydd ar hen safle Ysgol Cybi ar gyfer 540 o blant a 75 o blant meithrin.

Hwb gan Gyllid Adfywio

Mae Llywodraeth Cymru’n cytuno i ddyrannu £7.5m o dan y Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (VVP) ar gyfer prosiectau cyfalaf yng Nghaergybi. 


Newyddion 2013

Yr Empire yn Ailagor

Mae Sinema’r Empire yn ailagor ar ôl cynllun moderneiddio gwerth £460,000, sy’n cynnwys canolfan chwarae i blant yn ogystal â sinema fodern.                      

Fferi Irish Ferries Newydd

Mae Irish Ferries yn cyflwyno Epsilon – fferi a chanddi le i 500.                         

Cofeb i’r Forwyr yr Iseldiroedd 

Mae cofeb yn cael ei chynllunio i ddathlu cysylltiad Caergybi yn ystod yr Ail Ryfel Byd â Llynges Frenhinol yr Iseldiroedd.


Archif Newyddion 2013

Llongau Mordaith a Trenau Stem:  Mae cyfanswm o 17 o longau mordaith a 7 o drenau stem wedi trefnu i ymweld a Caergybi rhwng diwedd Ebrill a dechrau Medi 2013. Y llong mordaith fwyaf fydd Mein Schiff 1 ar ddydd Sul yr 19 Mai gyda dros 2,500 o deithwyr

Corff Cymunedol Newydd:  Cychwynodd cwmni unedig ar gyfer Cymunedau yn Gyntaf ar Ynys Mon ar ei waith ar y 1af Chwefror 2013. Bydd yn gweithredu dros bron y cyfan o Gaergybi ble mae y prif swyddfa, a hefyd rhan o Langefni.

Cytuno Cyllid i Gynllun Llety Cadets y Mor:  Mae cyfanswm cyllid o tua £140k o Lywodraeth y Cynulliad, Ewrop, a’r Cyngor Sir wedi ei gymeradwyo i greu llety modern ger adeilad Cadets Mor Caergybi ar y Promenad. Mae’r cyllid yn cael ei sianelu trwy raglenni CFAP a Cyfenter.

Archif Newyddion 2012

FFAIR NADOLIG EFO LLE SGLEFRIO - Bydd Ffair Nadolig yn cael ei gynnal am wythnos yn maes parcio Sgwar Swift ger Eglwys Sant Cybi, yn cychwyl dydd Sul 16 Rhagfyr tan dydd Sadwrn 22 Rhagfyr, rhwng 12 canol dydd a 8pm yn ddyddiol. Mae'r atyniadau yn cynnwys lle sglefrio bychan, reidiau ffair (£1 i blant, a £1.50 i rai hyn) a stondinau cynnyrch lleol. Am fanylion ffoniwch Cyngor Tref Caergybi ar 01407 764608 neu y wefan www.holyheadtowncouncil.co.uk

CAIS PARC LORIAU £5M - mae'r cwmni datblygu eiddo Conygar wedi gwneud cais cynllunio i ddatblygu canolfan cludiant ar safle Parc Cybi ger cyffordd 2 yr A55, a rhagwelir y gall greu hyd at 80 o swyddi. Mae y cynllun yn cael croeso yn lleol oherwydd ei fod yn creu budd economaidd o'r llif mawr o loriau trwy'r porthladd, ac yn fodd o ddelio a'r broblem o loriau yn parcio dros nos ar ymyl ffyrdd. Gweler y wefan www.parccybi-holyhead.com am fanylion.

CYNLLUN CANOL TREF NEWYDD - Mae Cyngor Sir Ynys Mon yn y broses o gomisiynu cynllun newydd i ganol tref Caergybi, i gymeryd lle cynlluniau dan Strategaeth Caergybi Ymlaen 2003-13, a bydd yn ganllaw i fuddsoddi newydd. Bydd yn cysylltu a'r Rhaglenni Cyllid Ewrop ac Adfywio gan Lywodraeth Cymru a ddisgwylir i gychwyn yn 2014. Disgwylir cwblhau y cynllun newydd erbyn Mehefin 2013.

HITACHI YN PRYNU SAFLE'R WYLFA NEWYDD - Mae cwmni Hitachi wedi cwblhau ei bryniant o gwmni Horizon sy'n bwriadu adeiladu gorsaf niwclear newydd yn y Wylfa i'r gogledd ddwyrain o Gaergybi. Rhagwelir y gallai'r cynllun greu 6,000 o swyddi cyfnod adeiladu a 1,000 o swyddi parhaol. Gweler www.hitachi.com/New/cnews/f_121030a

FFERM WYNT RHIANNON - Bydd cynllun am fferm wynt fawr iawn yn y mor rhwng Ynysoedd Mon a Manaw yn cael eu dangos yn Neuadd y Dref Caergybi ar ddydd Sadwrn 24 Tachwedd 2012 rhwng 10am-3pm. Gweler www.celticarray.com am fanylion

LLE CYNTAF MEWN GWOBRAU TREFI PRYDAIN - Cafodd Cynllun Llenwi Siopau Gwag Caergybi ei roi yn gydradd gyntaf dan y dosbarth "Busnes ac Economi" yng nghwobrau blynyddol Cymdeithas Trefi Marchnad Prydain. Roedd eisioes wedi ei farnu fel cynllun gorau Cymru. Cychwynodd fel peilot dan prosiect Interreg BRAND i wella delwedd Caergybi. Mae y cynllun siopau gwag yn cael ei reoli gan Plas Cybi, gyda cydweithrediad y Cyngor Sir a Menter a Busnes. Gweler http://towns.org.uk a www.plascybi.co.uk

YMGYNGHORI AR WYLFA NEWYDD - Bu cwmni Horizon yn cynnal ymgyngori cyhoeddus yn Neuadd y Dref ar y 15 Hydref . Gweler y wefan www.horizonnuclearpower.com neu ffoniwch 0800954 9516.

WARDIAU CYNGOR NEWYDD - Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno wardiau aml-gynghorydd newydd, er pryderon lleol. Bydd dau ward mawr ar Ynys Gybi. Gweler www.anglesey.gov.uk/Journals/2012/05/22/review-of-electoral-arrangements-report

LADY GA GA YN LLOGI FFERI - Daeth adroddiadau bod fferi yr HSS wedi ei logi i gludo set Lady Ga Ga i Iwerddon.

YMGYRCHYDD TWRISTIAETH YN MARW - Mae teyrngedau wedi eu gwneud i'r ymgyrchydd twristiath a treftadaeth lleol Jennifer Horsfprd, a fu fawr yn ddiweddar wedi salwch hir.

DIM ANGEN "GALW MEWN" Y CAIS I DDATBLYGU'R GLANNAU - Mae cynllunwyr Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau eu bod yn hapus i'r awdurdod cynllunio lleol i benderfynu ar y cais cynllunio i ddatblygu rhan o ardal glannau Caergybi.

CODWR PWYSAU YN Y GEMAU OLYMPAIDD - Llongyfarchiadau i Gareth Evans o Gaergybi am ei berfformiad yn gemau olympaidd Llundain 2012, ble torrodd record codi pwysau Cymru i'r dosbarth yma.

ARIAN EWROP I DDATBLYGIAD AR BARC CYBI - Mae cwmni Conygar wedi sicrhau grant Ewropeaidd o £2.2m i ddatblygu unedau busnes newydd ar gyfer defnydd warws a swyddfeydd ar safle Parc Cybi. Arian preifat fydd yn talu am y rhan fwyaf o'r gwaith. Mae hwn yn rhan o gynlluniau ehangach gan y cwmni ar y safle, sy'n cynnwys parc trafnidiaeth.

PWYLLGOR YN CEFNOGI CYNLLUN GLANNAU CAERGYBI - Mae Pwyllgor Cynllunio Ynys Mon wedi cytuno efo'r adran gynllunio ac wedi penderfynu i gefnogi cais cynllunio amlinellol i ddatblygu safle ger y mor yng Nghaergybi. Y mae'r datblygiad gan gwmni datblygu cyd-fenter Conygar Stenaline yn cynnwys marina newydd, gwesty, tai a chyfleusterau eraill. Oherwydd maint y cynllun mae'r penderfyniad yn ddibynnol ar gyfnod asesiad 21 diwrnod gan Lywodraeth Cymru. Gweler linc http://cms.anglesey.gov.uk/Uploads/2012/05/31/Papur-CH

CROESO I'R CARIBBEAN PRINCESS - Disgwylir ymweliad gan long fordaith fawr gyda dros 3,500 o deithwyr ar ddydd Mercher 17 Mai 2012. Bydd digwyddiadau yn y dref yn cynnwys marchnad, ffair grefftau, Rhufeiniaid, cor yn eglwys Sant Cybi, a tren lon i'r promenad a Parc y Morglawdd.

GWOBR ADFYWIO CYMRU - Mae cynllun arloesol gan Bartneriaeth Plas Cybi i lenwi siopau gwag a gomisiynwyd gan y Cyngor Sir dan gynllun Brand Caergybi wedi ennill gwobr adfywio adran Cymru o'r Gymdeithas Trefi Marchnad, a bydd yn mynd ymlaen i'w ystyried dan wobr cynllun adfywio gorau Prydain.

GWYL FWYD YNYS GYBI - Cynhelir digwyddiad newydd efo bwyd a crefftau lleol yng nghanol y dref ar ddydd Sadwrn 5ed May 2012. Ar yr un diwrnod bydd ymweliad gan ymweldaith tren a llong fordaith fach, a diwrnod agored yng Nghanolfan y Cadetiaid Mor. Mai 2012.

CLOD I GYNLLUN SIOPAU GWAG - Daeth Carwyn Jones AS i ymweld a cynllun siopau gwag Caergybi a dywedodd ei fod yn esiampl da o bobl lleol yn cymeryd camau i helpu busnesau trwy ddefnyddio siopau gwag. Comisiynwyd Partneriaeth Plas Cybi i redeg y cynllun gan y Cyngor Sir trwy Gynllun Ailfrandio Caergybi.

GEFEILLIO CAERGYBI A GREYSTONES - Bu seremoni gefeillio swyddogol ar y 20 Ionawr 2012 rhwng cynrychiolwyr o Gyngor Tref Caergybi a Chyngor Tref Greystones yn Swydd Wicklow, Iwerddon. Mae y ffaith wedi ei nodi trwy arwydd newydd ar yr A55 sy'n dangos enw Greystones yn y Wyddeleg, sef Na Clocha Liatha. http://en.wikipedia.org/wiki/Greystones

Archif Newyddion 2011

COELCERTH A TAN GWYLLT CAERGYBI - Bydd y Ford Gron yn cynnal eu digwyddi9ad mawr blynyddol eto ar Draeth Penrhos at Ddydd Sant Cybi, Nos Sadwrn y 5ed Tachwedd 2011. Bydd y giat yn agor 6pm, y tan yn cynnau 6:30pm, a'r tan gwyllt yn cychwyn 7pm.

CYNLLUN CERDDED A BEICIO GWYRDD - Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cytuno i ariannu cynllun £340k i hybu cerdded a beicio o gwmpas Ynys Gybi. Bydd y cynllun gan Cadw Cymru'n Daclus yn creu cysylltiadau rhwng canol y dref, Parc y Morglawdd, Ynys Lawd, Trearddur, a'r Fali. www.keepwalestidy.org

NOSON GOMEDI GER Y BONT - Bydd noson gomedi efo Tudur Owen ac eraill yn cymeryd lle ar nos Fercher 23 Tachwedd am 8pm. Tocynnau £10. Ffon 01407 762229 neu gweler www.venuewalkway.co.uk

CWMNI TAFARNDAI YN LLYGADU CYFFORDD 2 - Mae cwmni cwrw a tafarndai Marstons wedi gwneud cais cynllunio i adeiladu tafarn a bwyty mawr ar dir ger Morrisons yn agos i gyffordd 2 yr A55 yng Nghaergybi.

RIFF DEIFIO GER TREARDDUR ? Bydd Cyngor Mon yn cynnal ymgynghori cyhoeddus ar y syniad o greu fiff i ddeifwyr trwy suddo pethau diddorol yn y mor. Cynhelir yn y Clwb Chwaraeon Dwr ger Gwesty Bae Trearddur ar Ddydd Mercher y 26 Hydref 2011 rhwng 11am a 3pm.

CANOLFAN TRAFNIDIAETH I BARC CYBI - Mae LLywodraeth y Cynulliad wedi cytuno i werthu safle naw erw i gwmni Conygar i greu parc trafnidiaeth a dosbarthu, yn cynnwys parc i hyd at 140 lori, lle cael diesel, cyfleusterau i ddreifwyr, a canolfan gwasanaethu HGV's - cynllun tua £5m allai greu hyd at 70 swydd. Disgwylir cais cynllunio yn fuan. Gweler www.conygar.com/Project/ParcCybi/5a

YMGYNGHORI AR GYNLLUN PENTREF GWYLIAU - Bydd cwmni Land and Lakes yn cynnal arddangosfa ac ymgynghoriad ar eu cynlluniau datblygu hamdden a tai ar Ddydd Gwener 21 Hydref (10am-7pm) a Dydd Sadwrn Hydref 22 (10am - 2pm) yn Neuadd y Dref, Caergybi. Gweler www.landandlakes.co.uk

DYFODOL SAFLE ALIWMINIWM - cyhoeddwyd mai cwmni Lateral Power Limited yw'r cwmni a fydd yn cymeryd safle Aliwminiwm Mon, ac fod eu cynllun yn cynnwys gorsaf bwer biomass a fferm bysgod fawr a tai gwydr, a fydd yn creu oddeutu 400 o swyddi.

ENNILL PRYDAIN MEWN BLODAU - Mae Caergybi wedi ennill gwobr am fod yn un o drefi blodeuog Prydain yng nghystadleuaeth 2011. Gweler www.rhs.org.uk/Gardening/Community-gardening/pdf/RHS-Britain-in-Bloom-Results-2011-pdf

CYHOEDDI ARDAL FENTER I GAERGYBI - Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Ardal Fenter i'r Sector Ynni yn cael ei greu ar Ynys Mon - disgwylir mai Caergybi fydd y prif ffocws.

CYMERDWYO GORSAF YNNI BIOMASS - Mae Llywodraeth y DU wedi rhoi caniatad i adeiladu gorsaf ynni biomass 299MW ar safle Aliwminiwm Mon - gallai greu tua 600 o swyddi adeiladu a 100 o swyddi parhaol. Gweler linc www.og.decc.gov.uk/EIP/pages/recent.htm

NOFIO I IWERDDON - Bu Ronan Keating, Pamela Stephenson, Jenny Frost, Jason Bradbury and Steve Parry yn nofio o Farina Caergybi i Ddulyn er mwyn codi arian i Cancer Research UK.

COETS FAWR O LUNDAIN - Bydd coets fawr a ceffylau yn teithio o Lundain i Gaergybi, yn cyrraedd dydd Iau 30 Mehefin 2011 gyda digwyddiad ar y promenad rhwng 7:30pm a 9:30pm. Gweler www.s4c.co.uk/ygoetsfawr

NETTO YN NEWID I ASDA - Bydd siop Netto Caergybi ar gyffordd 1 yr A55 yn derbyn gwaith addasu gwerth £500k ac yn ail agor fel siop Asda.

BUSNES NEWYDD I GANOL Y DREF - Bydd caffi, bar, bwyty, ac ystafell digwyddiadau yn agor yn Stryd y Farchnad dros yr haf gan greu hyd at 20 o swyddi.

CYNLLUN I GREU CANOLFAN GWYLIAU MAWR - cafwyd newydd bod Grwp Kingmoor Park Properties wedi cytuno opsiwn efo Aliwminiwm Mon i greu canolfan gwyliau sylweddol ar dir Stad Penrhos yng Nghaergybi - cynllun allai greu 600 o swyddi.

KFC YN AGOR - Y mae bwyty KFC cyntaf Ynys Mon wedi agor ar barc siopa Penrhos, ac wedi cyflogi 44.

HOT YN CAU - Mae Ymddiriedolaeth Cyfleon Caergybi wedi gorfod cau oherwydd diffyg contractau gwaith ar ol Mai. Y mae gwaith caled y staff dros y 20 mlynedd diwethaf wedi ei ganmol.

PRIODAS BRENHINOL YN HYBU TWRISTIAETH - Mae twf sylweddol wedi bod mewn ymholiadau am lyfryn twristiaeth Ynys Mon, yn awgrymu y gallai fod yn dymor llwyddiannus.

TWF CWMNI CYCHOD - Mae Holyhead Boatyard wedi ei restru ymysg y Sunday Times Profit Track 100 oherwydd twf mewn elw sylweddol.

ARDAL FENTER CAERGYBI? - Mae'r Gweinidog Gwladol David Jones AS wedi awgrymu y gallai Caergybi fod yn Ardal Fenter gyntaf Cymru er mwyn hybu buddsoddi busnes. Mae sawl Ardal Menter wedi eu cyhoeddi yn Lloegr yn ddiweddar.

CWMNI IARD GYCHOD YN BUDDSODDI £2.7M - mae grwp gwasaethau morwrol Holyhead Boatyard yn buddsoddi mewn dau gwch newydd diolch i fenthyciad gan Finance Wales. Bydd un o'r cychod yn cael ei ddefnyddio i wasanaethu y diwydiant ynni gwynt yn y mor.

TRWYDDED I ORSAF BWER - Mae Asiantaeth Amgylchedd Cymru wedi rhoi trwydded i Anglesey Aluminium Metal Renewables Ltd i redeg gorsaf bwer biomass i losgi pren. Mae'r penderfyniad terfynol ar roi caniated efo Adran Ynni Llywodraeth Prydain.

DATBLYGIAD PRESWYL £8.7M - Mae tenantiad wedi cychwyn symud i mewn i ran gyntaf datblygiad Penucheldre gan Tai Eryri i hyrwyddo byw annibynnol i bobl hyn. Wedi ei orffen bydd yn cynnwys 54 fflat un neu ddau lofft, bwyty, ystafell ffitrwydd, ystafelloedd byw a therapi, a llofftydd i ymwelwyr.

CWPWL BRENHINOL YN NHREARDDUR - Bu'r Tywysog William a Kate Middleton yn enwi bad achub newydd yng ngorsaf bad achub Bae Trearddur.

CAU GORSAF GWYLWYR Y GLANNAU - Bu cyfarfod protest ar Ddydd Sadwrn 19 Chwefror 2011 yn erbyn cynlluniau gan Asiantaeth yr MCA i gau gorsaf Gwylwyr y Glannau Caergybi. Gweler www.holyheadcoastguard.co.uk am fanylion.

TRWYDDED PWERDY BIOMASS - Bydd Asiantaeth Amgylchedd Cymru yn cynnal sesiwn gwybodaeth cyhoeddus ar Ddydd Iau yr 17 Chwefror 2011 yng Nghanolfan Gmunedol Ffordd Llundain i egluro eu bwriad drafft i roi trwydded i ddatblygiad pwerdy biomass £600M gan gwmni AAM Renewables Ltd. Bydd cyfnod pellach o ymgynghori tan y 4ydd Mawrth 2011 cyn y bydd penderfyniad ar y drwydded. Gweler www.environment-agency.gov.uk/research/library/consultations/127154.aspx

CREFFTAU MON YN UCHELDRE - Bydd arddangosfa a gwerthiant o grefftau gan Grefftwyr Mon yng Nghanolfan Ucheldre rhwng Dydd Mawrth 15 Chwefror a Dydd Sul 20 Mawrth 2011.

HEDFAN I BELFAST AC YNYS MANAW - Bydd y cwmni sy'n hedfan rhwng Ynys Mon a Caerdydd sef Manx 2 yn cynnig gwasanaeth tymorol yn ystod haf 2011 i gysylltu Ynys Mon efo Belfast ac Ynys Manaw. Gweler www.manx2.com am anserlen a prisiau. Mae Maes Awyr Mon wedi ei leoli ger y Fali i'r de o Gaergybi.

TRI CYNLLUN YN LLWYDDO - Mae tri cynllun am elwa o grantiau gwella cyfleusterau cymunedol y Cynulliad, yn cynnwys £300k i Ganolfan Ucheldre, £200k i Sgowts y Mor, a £215k i Gwmni Cymunedol gofal plant Kiddyland. Bydd 16 cynllun ar draws Cymru yn derbyn £3M.

CAERGYBI YN BLODEUO - Yn dilyn llwyddiant yng nghystadleaeth Cymru mewn Blodau 2010, mae Caergybi wedi ei ddewis gan y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol i fod ar restr fer yng nghystadleuaeth Prydain mewn Blodau 2011. Bydd cyfarfod cyhoeddus i egluro y cynllun a creu pwyllgor a denu gwirfoddolwyr yn cael ei gynnal ar y 4ydd Mawrth 2011 yn Neuadd y Dref. 

AMGUEDDFA YN CAEL EU GWOBRWYO - Cafodd Amgueddfa Arforol Caergybi y wobr am gyfraniad arbennig i dwristiaeth Mon yn seremoni Gwobrau Twristiaeth Mon 2011. Cafodd Blackthorn Farm y wobr am y maes carafan a campio gorau ar Ynys Mon. Ion11

CYNGOR TREF YN CEFNOGI CYNLLUN DATBLYGU - Mae Cyngor Tref Caergybi wedi penderfynu i argymell y dylid cefnogi cais cynllunio cwmni Conygar Stenaline Cyf ar gyfer Cynllun Adfywio Glannau Caergybi, yn amodol ar cadw a gofalu am ardal werdd y Newry a'r Morglawdd. Ion11

DANGOS CYNLLUNIAU ADFYWIO - Bu arddangosfa o gynlluniau adfywio canol tref ar Ddydd Llun 24 Ionawr 2011 yn y Ganolfan Ymwelwyr yn Stryd y Farchnad, ble mynychodd dros 120 o bobl.

MARATHON CAERGYBI - Cynhalwyd Marathon, Hanner Marathon, a Ras 10k Endurance Life ar Ynys Gybi ar ddydd Sadwrn 22 Ionawr 2011 yn cychwyn o Barc y Morglawdd. Cliciwch ar www.endurancelife.com/event.asp?series=36&location=111 am fanylion. I weld clipiau fideo am y ras gweler http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_9370000/newsid_9371500/9371599.stm

TEITHIAU TREN GORAU PRYDAIN - Roedd Michael Portillo yn ymweld a Caergybi yng nghyfres 2, gyda rhaglen Llanberis i Gaergybi wedi ei ddangos ar BBC2 Dydd Gwener 14 Ionawr am 6:30pm.

GWEINIDOG YNNI YN YMWELD - Bu Gweinidog Ynni Llywodraeth Prydain o gwmpas Porthladd Caergybi ar y 10fed Ionawr 2011 i weld ei botensial i wasanaethu datblygiadau ynni yn y mor.

CANIATAD I GABANAU - Mae pwyllgor cynllunio Mon wedi cefnogi cais cynllunio i godi 51 o gabanau gwyliau pren yn Bagnol ger Bae Trearddur.

DELI NEWYDD YN AGOR - Mae siop delicatessen newydd wedi agor yng nghanol y dref gan bobl busnes lleol, gyda chymorth Menter a Busnes.

CADETS Y MOR I GAEL ARIAN LOTERI - Llwyddodd cais Cadets y Mor Caergybi i gael cymorthdal o tua £250k at wella eu canolfan yn ardal Traeth Newry.

CAU GORSAF GWYLWYR Y GLANNAU - Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi bwriad i gau gorsaf Caergybi allai olygu colli 23 o swyddi fel rhan o gynlluniau arbed arian trwy Brydain.

Canolfan hyfforddi i weithwyr diwydiannol - Mae Undeb UNite a cwmni Eaton Electric wedi sefydlu canolfan hyfforddi a chynghori ar safle ffatri Eaton.

CYNLLUN DATBLYGU GLANNAU CAERGYBI - Mae cwmni Conygar Stenaline Cyf wedi cyflwyno cais cynllunio amlinellol i Gyngor Sir Ynys Mon ar gyfr datblygiad mawr yn ardal yr harbwr allanol. Mae'r cynlluniau yn cynnwys marina, tai, gwesty, defnyddiau masnachol a hamdden, adennill tir, ac isadeiledd gwasanaethu. Cyfeirnod yr awdurdod cynllunio ydi 19C1046A/EIA/ECON. Ma'r cais yn dilyn arddangosfa gyhoeddus yn mis Tachwdd. Gwefan y datblygwr ydi www.holyheadwaterfront.co.uk

Archif Newyddion 2010

YMGYNGHORI AR DDATBLYGIAD Y GLANNAU - Bu cwmni Conygar Stena Ltd yn cynnal arddangosfa ac ymgynghoriad cyhoeddus yn Neuadd y Dref ar Ddydd Iau 25 Tachwedd rhwng 2pm ac 8pm. Am newyddion diweddaraf am ddatblygiad cynllun Glannau Caergybi, ymwelwch a'r safle www.holyheadwaterfront.co.uk

SAFLE ALIWMINIWM AR WERTH - Mae droddiadau bod safle Aliwminiwm Mon ar werth efo pris gofyn o £10M.

HELO CAERGYBI - Mae Hello Magazine efo stori fawr am ganol tref Caergybi, fel y dref agosaf i RAF y Fali ble mae Tywysog Wiliam yn gweithio ar hyn o bryd. Hydref 10

CRONFA BUDDSODDI EIDDO CYMRU- Mae cronfa buddsoddi adfywio Cymru wedi ei lansio i gefnogi cynlluniau datblygu sylweddol gan y sector preifat mewn trefi efo strategaeth adfywio, fel Caergybi. Gweler www.rifw.co.uk am fanylion.

ARDDANGOSFA AM WYLFA - Bydd arddangosfa yng Nghaergybi am gynlluniau newydd i Wylfa ar ddydd Mawrth 2 Tachwedd yn Llyfrgell Caergybi 1-5pm a Canolfan Ucheldre 5-8pm. Disgwylir y bydd Caergybi yn elwa yn economaidd yn sylweddol o'r cynllun £8bn. Gweler linc www.horizonnuclearpower.com/wylfa.php

MARATHON CAERGYBI - Bydd ras newydd o gwmpas Ynys Gybi ar Ionawr 22, yn cynnwys u8n 10k, hanner marathon, a marathon llawn.

SIOP POUNDLAND - Mae cwmni Poundland yn recriwtio staff i weithio yn eu siop newydd yng Nghaergybi.

CANOLFAN ADAR A NATUR - Mae'r RSPB wedi datgelu cynllun i greu canolfan fawr newydd o fewn pum mlynedd ger Ynys Lawd, ble mae nhw wedi prynu safle'r caffi.

GWYL HWYLIO TRADDODIADOL - mae'r wyl hwylio gaff-rif wedi dychwelyd i Gaergybi gyda nifer o ddigwyddiadau ar dir a mor ar benwythnos cyntaf Medi.

PEDAIR LLONG FORDAITH - daeth pedair llong fordaith i Gaergybi dros bedwar diwrnod ddechrau Medi, yn cynnwys y Crystal Symphony, Europa, Prinsendam, a Le Diamante. Cynhalwyd digwyddiadau yn y dref a ddenodd lawer o bobl lleol hefyd.

DANGOS CYNLLUN £70M TWRBINAU TANDDWR - Bu arddangosfa o gynllun twrbinau tanddwr yn Neuadd y Dref i greu ynni o'r cerrynt cryf gen Ynysoedd y Moelrhoniaid, sy'n rhestr agosrwydd i borthladd Caergybi fel elfen bwysig. Dyddiadau yr arddangosfa oedd Dydd Llun 23 Awst 2-8pm a dydd Mawrth 24 Awst 9am-2pm. Gweler www.marineturbines.com am fanylion pellach.

CROESO I'R WESTERDAM - cafwyd llu o ddigwyddiadau yng nghanol y dref ar Ddydd Sadwrn 7fed Awst a denwyd cannoedd o deithwyr long mordaith, ymwelwyr, a pobl lleol. Bydd ymweliad tren stem i'r dref ar ddydd Sul yr 8fed Awst.

CANOLFAN YMWELWYR NEWYDD - maw canolfan ymwelwyr newydd wedi agor yng nghanol y dref. Mae yn cael ei rdeg gan Bartneriaeth Plas Cybi a Menter a Busnes, ac fe'i ariannir gan Gyngor Sir Ynys Mon, y Cynulliad ac Undeb Ewrop. Gweler gwefan Plas Cybi www.plascybi.co.uk

ENNILL CYMRU MEWN BLODAU - Mae Caergybi wedi ennill category tref maint canolig cystadleuaeth Cymru mewn Blodau 2010. Roedd y beirinaid yn canmol gwaith tim amgylcheddol Partneriaeth Plas Cybi.

CADEIRYDD NEWYDD I FWRDD ADFYWIO - Etholwyd Cynghorydd John Chorlton fel cadeirydd newydd Bwrdd Caergybi Ymlaen at y 1af Gorffennaf 2010.

DIWRNOD LLUOEDD ARFOG YNYS MON 2010 - Dydd Sadwrn 19 Mehefin - Bu digwyddiad lluoedd arfog pwysig yng Nghaergybi yn rhoi diwrnod diddorol i deuluoedd i ymweld a'r dref. Roedd yn cynnwys cofiant VC, seremoni codi'r faner, gorymdaith fawr trwy ganol y dref, gweithgareddau a ffair, seremoni ymadael, a HMS Shoreham.

NETTO I NEWID YN ASDA ? - mae Asda wedi prynu siopau Netto, ac y mae posib y gwelir siop Netto ar gyffordd 1 Caergybi yn newid yn Asda.

LLONG HWYLIO YN GALW OND LLONG FORDAITH YN CANSLO - bydd llong hwylio fawr yr Artemis yn ymweld a Marina Caergybi ar Ddydd Mawrth y 1af Mehefin, ond ni fydd llong fordaith y Deutschland yn ymweld ar ddiwedd yr wythnos oherwydd "rhesymau technegol" - aeth yr injian ar dan tra'n ymweld a Norwy.

DELWEDD NEWYDD I WILKINSONS - Bydd siop Wilkinsons Caergybi yn cael ei ail-wampio a bydd ail-agoriad ar ei wedd newydd ar ddydd Iau 3 Mehefin.

LANSIO CYNLLUN MARCHNATA TREFI - Cafwyd lansio swyddogol y cynllun BRAND rhwng Caergybi, Rhyl, Dun Laoghaire ac Athy ar y 19 Mai 2010. Ariannir 75% dan gynllun Interreg Ewrop, gyda chefnogaeth i elfen Caergybi gan gynghorau Ynys Mon a Tref Caergybi a Llywodraeth y Cynulliad.

70 MLYNEDD ERS SUDDO FFERI YN DUNKIRK - cafodd fferi y Scotia o Gaergybi ei ddefnyddio gan y Llynges i gludo milwyr yn 1940. Ar ei trydydd taith allan o Dunkirk fe'i suddwyd gan fom o awyren gyda colli llawer o fywydau. Cynnigor mynediad am ddim yn y cyfnod 29 Mai - 4 Mehefin 2010 i rai sydd yn cwblhau holiadur i ymwelwyr. Gweler www.holyhead.com/hmsscotia/index.html

LANSIO CYNLLUN AIL-FRANDIO - Cafodd cynllun i ail-frandio trefi Cargybi, Rhyl, Dun Laoghaire, ac Athy ei lansio yn swyddogol ar yr 18 Mai 2010. Mae wedi ei ariannu 75% dan raglen Interreg Ewrop, ac mae y Cynulliad, y Cyngor Sir, a'r Cyngor Tref yn ariannu'r gweddill. Daeth dros 80 o bobl ynghyd i Ganolfan Ucheldre ar y 25 Mai 2010 i drafod blaenoriaethau lleol, ac mae adroddiad ar hyn yn cael ei baratoi.

CYTUNO DATBLYGIAD AR BARC CYBI - Mae Pwyllgor Cynllunio Mon wedi cefnogi datblygiad o unedau dosbarthu a swyddfeydd ar Barc Cybi ger cyffordd 2 yr A55. Amcangyfrifir y bydd y cynllun yn costio £10m ac yn creu hyd at 450 o swyddi.

TREN STEM I GAERGYBI - Bydd y cyntaf o dri ymweliad tren stem i Gaergybi yn digwydd ydd Sadwrn 24 Ebrill. Bydd y tren 400 teithiwr yn dod o Lincoln ac yn cael ei dynnu gan injian 6233 Duchess of Sutherland. Disgwylir y bydd yn cyrraedd tua 12:30pm a gadael tua 3:45 pm. Bydd Rhufeiniaid hefyd yn bresennol yn y dref. Gweler www.prclt.co.uk am fanylion.

GWELLA PARC Y MORGLAWDD - Mae cynlluniau ar y gweill i wella y Parc a bydd cyfle i'r cyhoedd i roi eu barn yno ar Ddydd Sadwrn 24 Ebrill.

TYWYSOG WILLIAM YN RAF Y FALI - Mae Flt Lt Wales yn debygol o wasanaethu am gyfnod o dair blynedd yng nghorsaf RAF y Fali ger Caergybi yn gweithio ar hofrennydd chwilio ac achub.

CYNLLUN DELWEDD TREF - Mae Siwan Owens o'r Fali wedi ei chyflogi fel Swyddog Marchnata Caergybi. Bydd yn arwain cynllun gwella delwedd Caergybi, rhan o bartneriaeth gyda arian Interreg Ewrop rhwng trefi Caergybi, Rhyl, Dun Laoghaire, ac Athy

CEBL FFIBR-OPTIG NEWYDD I DDULYN - Mae cwmni Gwyddelig Sea Fibre Networks Ltd wedi gwneud cais am ganiatad morol i osod cebl newydd rhwng Iwerddon a Prydain, i lanio yn Mhorth Dafarch ger Cargybi. Bydd yn cysylltu Iwerddon gyda'r cebl presennol sy'n rhedeg o Gaergybi i Faenceinion, ac yna i Lundain, Ewrop, ac ymhellach. Mae'r cynlluniau wedi eu rhoi i'w gweld yn Llyfrgell Caergybi. Enw manachu y cwmni yw CeltixConnect. Gweler gwefan www.celtixconnect.com

GWAHODD SYLWADAU AR BIOMASS - Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn gwahodd sylwadau gan y cyhoedd ar gais gan Anglesey Aluminium Renewables Ltd am bermit amgylcheddol i redeg gorsaf ynni biomass i losgi coed. Mae nhw yn gofyn am sylwadau cyn Mai 28fed 2010. Gweler linc gwefan yma www.environment-agency.gov.uk Ceir crynodeb ar y cynllun ar www.angleseyaluminium.co.uk

ARDDANGOS CYNLLUN YNNI YN Y MOR - Bydd cwmni ynni Centrica yn arddangos eu syniadau i godi fferm wynt enfawr yn y mor rhwng Ynys Mon ac Ynys Manaw. Efallai y bydd Cergybi yn chwarae rhan fawr yn adeiladu a gwasaethu y datblygiad. Bydd yr arddangosfa yn Neuadd y Dref Caergybi ar ddydd Mawrth 20 Ebrill 11am-7pm. Linc i wefan Centrica www.centricaenergy.com/index.asp?pageid=21&area=round3developments

PRIF SAFLE GORSAF YNNI - Disgwylir y bydd Horizon, sef cyd-fenter rhwng cwmniau ynni RWE ac E.on yn cyhoeddi mai Ynys Mon yw eu prif safle i adeiladu gorsaf ynni niwclear newydd erbyn 2020. Diasgwylir y bydd y cynllun werth tua £7 biliwn o bunnoedd yn creu miloedd o swyddi adiladu a tua 800 o swyddi parhaol. Caergybi yw'r brif dref agosaf i'r safle. Linc i wefan Horizon isod www.horizonnuclearpower.com/welsh/wylfa.php

CROESO I WYLIAU TRETH BUSNES - Mae Siambr Fasnach Caergybi wedi rhoi croeso i'r cyhoeddiad y bydd y cynllun lleihad treth busnes ychwanegol a gyhoeddwyd yn y gyllideb yn cael ei ymestyn i Gymru. Bydd eiddo busnes bach yn talu dim treth am 12 mis o Hydref 2010 ymlaen, gyda gostyngiad hefyd i eiddo canolig.

SIOP DILLAD DYNION NEWYDD MEWN HEN ADEILAD- Yn dilyn gofyn lleol ers blynyddoedd, mae siop dillad dynion wedi agor mewn adeilad hanesyddol yng nghanol y dref. Ace 4 Men yw unig siop ddillad Caergybi, ac mae wedi ei leoli yn Sgwar y Marchnad, gyda rhan o'r adeilad yn 1,700 oed.

CYNLLUN GWELLA TREFOL - Yn dilyn cymeradwyaeth gan Gronfa Treftadaeth y Loteri i gychwyn, mae Adran Gynllunio Cyngor Mon yn y broses o ddewis person profiadol mewn adnewyddu hen adeiladau i reoli Cynllun £3m Treftadaeth Trefol Caergybi a fydd yn golygu gwella adeiladau a lleoliadau o fewn canol y dref.

CYNLLUNIAU MAWR I NEUADD Y FARCHNAD - Mae cais cynllunio wedi ei wneud i addasu'r llawr gwaelod i greu canolfan chwarare a caffi / bwyty, gyda 11 o fflatiau uwchben, ac hefyd i adeiladu bloc newydd o fflatiau ar y tir gerllaw.

FFATRI MELINAU GWYNT - Mae cyhoeddiad gan Peter Hain AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn datgelu bod cynlluniau dan ystyriath i sefydlu ffatri adeiladu melinau gwynt ar safle Aliwminiwm Mon.

MWY O LONGAU MORDAITH - Bydd tair ar ddeg o longau mordaith yn ymweld a Caergybi yn 2010 gan gludo dros 7,000 o deithwyr. Bydd hefyd dri taith tren stem i'r dref. Mae 11 o longau eisioes wedi bwcio erbyn 2011 yn dod a 15,000 o deithwyr.

CEFNOGI EHANGU TESCO - Mae Cyngor Sir Ynys Mon wedi cefnogi cais cynllunio i ganiatau egangu ac addasu siop Tesco yng Nghaergybi.

CYNLLUN TWRISTIAETH GOGLEDD CYMRU -Mae Cyngor Mon wedi cefnogi strategaedd newydd sy'n cyfeirio at Gaergybi fel canolfan twristiaeth, yn cynnwys adeiladu glanfa cychod mordaith.

CYNLLUNIAU YNNI YN Y MOR - Mae dau gynllun mawr ar gyfer ynni adnewyddol yn y mor ger Caergybi wedi cymeryd cam ymlaen. Y mae cwmniau MCT ac npower yn gobeithio lleoli saith tyrbin cerrynt tanddwr ger Ynys y Moelrhoniaid - mae buddsoddwyr yn cynnwys y Carbon Trust wedi cytuno i ariannu datblygu y cynllun. Ymhellach i'r gogledd, mae Stad y Goron wedi rhoi trwydded i Centrica Renewable Energy i leoli 840 melin wynt yn y mor. Mae'n bosib y bydd rol i Caergybi wrth adeiladu a gwasanaethu y cynlluniau yma.

NEWID GWASANAETH FFERI CYFLYM STENA - Bydd yr HSS Explorer yn y dyfodol ond yn hwylio yn ystod misoedd yr haf (28 Mehefin - 5 Medi) gyda'r Stena Express yn cymeryd ei le weddill y flwyddyn. Mae yn llai ei faint, ac ar hyn o bryd yn gwasanaethu rhwng Abergwaun a Rosslare. Ni ddisgwylir diswyddiadau oherwydd y newid.

Archif Newyddion 2009

Rhagfyr

SHIFT OLAF YN FFATRI EATON - Mae 90 o bobl yn cael eu gwneud yn ddi-waith o uned gynhyrchu Eaton Electrical, gan adael tua 40 yn weddill i wasaethu cwsmeriaid sydd eisioes wedi prynu offer.

CYNLLUN SWYDDFEYDD A WARWS MAWR - Mae Cwmni Buddsoddi Conygar wedi cyflwyno cais cynllunio ar gyfer adeiladau newydd ar safle Parc Cybi. Maent yn cynwwys tri uned swyddfa deulawr o safon uchel ger mynedfa'r parc, ynghyd a pedwar uned warws diwydiannol gyda 110,000 troedfedd sgwar ger yr A55, er mwyn denu cwmniau cludiant sydd yn chwilio am leoliad ger y porthladd. Rhag09

Tachwedd

CYNLLUNIAU MAWR AR GYFER YR HARBWR - Mae Conygar Stena Line wedi cyflwyno cais i Gyngor Sir Ynys Mon am eu barn ar pa faterion sydd angen eu hystyried wrth ddatblygu cynlluniau ar gyfer datblygu rhan o'r harbwr allanol. Rhagwelir y bydd y datblygiad yn cynnwys marina pontwn newydd ar gyfer tua 500 o gychod gyda morglawdd, gwesty newydd, unedau hamdden/gwerthu, tua 500 o unedau preswyl, clwb hwylio newydd, lle cadw a trin cychod, llefydd parcio, tirlunio, ac adeiladedd newydd. Byddai amgueddfa forol fwy a rheilffordd i ymwelwyr yn gysylltiedig. Rhagwelir y bydd cais cynllunio ffurfiol yn 2010. Tach09

PWERDY NIWCLEAR - Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Prydain am 10 safle, mae RWE npower yn gwahodd cymunedau Ynys Mon i ddarganfod mwy am eu cynllun i greu gorsaf niwclear newydd yn Wylfa. Bydd arddangosfa Caergybi ar ddydd Llun 30 Tachwedd, Canolfan Ucheldre 2-8pm.

CAIS AM 140 o DAI NEWYDD - Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gwneud cais cynllunio i adeiladu tua 140 o dai ar safle 3.9 ha i'r gogledd o safle Parc Cybi, ger cyffordd 2 yr A55.

Hydref

GWYL LLYMARCH 2009 - Bu gwyl flynyddol eleni yn llwyddiant mawr, gyda arddangos a gwerthu cynnyrch bwyd a diod lleol yng ngwesty Bae Trearddur.

DYMCHWEL CAPEL - Mae pobl lleol wedi mynegu pryder ynglyn a dymchwel Capel Disgwylfa ar Ffordd Llundain fel colled adeilad pwysig. Dywedodd Cyngor Sir Mon nad oedd yn adeilad wedi ei restru. Credir bod y perchnogion sef Gwynedd Shipping wedi ei ddymchwel oherwydd pryderon am ei gyflwr ac er mwyn ehangu eu safle.

DIWEDD AR SMELTIO ? - Mae Aliwminiwm Mon wedi peidio a smeltio ac yn cadw eu cyfleusterau ar gyfer ail-ddechrau posib yn y dyfodol. Bydd gweithgareddau "ail-doddi" yn parhau. Bydd y gweithlu yn disgyn i tua 80 erbyn Ionawr 2010. Mae tua 450 o staff yn cael eu diswyddo, yn cynnwys 140 yn wirfoddol. Mae'r Canolfan Gwaith yn gweithredu canolfan arbennig yn Llangefni yn ystod pythefnos cyntaf mis Hydref er mwyn delio gyda'r galw am eu gwasanaeth.

GOLAU GWYRDD I GYNLLUN TREF HANESYDDOL - Mae cabinet Cyngor Mon wedi cytuno i dderbyn grant Treftadaeth y Loteri, ac i symud ymlaen i sefydlu Menter Treflun Hanesyddol gwerth tua £3m ar gyfer gwella a hyrwyddo canol hynafol y dref.

STAFF STENA YN ENNILL Y LOTERI - Ymddengys bod syndicate o staff Stena wedi ennill tua £2.3M ar y Loteri, a dywedir eu bod yn derbyn tua £70,000 yr un.

Awst

CYNLLUN I NEUADD Y FARCHNAD - Mae cais cynllunio wedi ei gyflwyno i addasu adeilad hanesyddol Neuadd y Farchnad i greu canolfan chwarae plant ynghyd a defnyddiau eraill.

CADARNHAU DISWYDDIADAU ALIWMINIWM - Mae Aliwminiwm Mon wedi cadarnhau bwriad i gael tua 140 o ddiswyddiadau gwirfoddol a tua 250 o ddiswyddiadau gorfodol, y rhan fwyaf i gymeryd lle ddchrau Hydref, gan adael tua 80 o swyddi i redeg gweithgareddau "re-melt". Bu trafodaethau funud-olaf ynglyn ag arian gan y llywodraeth allai arbed llawer o swyddi, ond ni fu modd cyrraedd cytundeb. Mae asiantaethau lleol wedi bod yn gweithio efo'r cwmni i gytuno ar sut i roi cymorth a chyngor i'r staff a effeithir. /

ARBED SWYDDI YN EATON - Bydd hyd at 40 o swyddi yn cael eu cadw yn Eaton wedi derbyn cynnig o grant gan y Cynulliad. Fe wnaeth hyn helpu dwyn perswad ar y cwmni i gadw uned gwasanaethu ar Ynys Mon yn hytrach na'i ail-leoli i bencadlys Prydain Eaton yn Birmingham. Disgwylr y bydd 100 o ddiswyddiadau erbyn diwedd 2009 gyda cau y ffatri gynhyrchu.

Gorffennaf

SALWCH YN AMHARU YMWELIAD LLONG - Mae ymweliad llong mordaith y Marco Polo ar Ddydd Sadwrn yr 11 Gorffennaf wedi ei gaslo oherwydd salwch ymysg y teithwyr a'r criw tra yn yr Alban. Bydd ymweliad llong llai yr Europa ar Ddydd Gwener yn dal i ddigwydd.

CYNNIG LLYWODRAETH I ARBED FFATRI - Mae adroddiadau yn y wasg yn awgrymu bod y llywodraeth wedi cynnig £48M i Aliwminiwm Mon i gadw eu ffatri yn agored, ond nad oedd y cwmni yn ystyried hyn yn ddigonol iddynt gadw eu gweithgareddau presennol.

BARWNES KINNOCK O GAERGYBI - Mae Glenys Kinnock sy'n wreiddiol o Gaergybi wedi ei gwneud yn Weinidog Ewrop yng nghabinet llywodraeth Prydain. Er mwyn caniatau hyn, cafodd hi sedd yn Nhy'r Arglwyddi, gan ddewis defnyddio enw ei chartref gwreiddiol. Dymunwn yn dda iddi yn ei swydd newydd.

BUDDSODDI MEWN CLWB NOS - Bydd clwb nos yng Nghaergybi yn ail-agor ar ol derbyn buddsoddiad o £375k. Mae clwb yr Hibernian wedi cael addasiadau sylweddol, a bydd yn cael ei ail-enwi yn "Pirahna". Bydd yr agoriad ar y 17 Gorffennaf.

Mehefin 2009

ADOLYGU PORTHLADDOED - Mae Pwyllgor Materion Cymreig y Ty Cyffredin yn gwneud adolygiad o borthladdoedd Cymru. Maent wedi ymweld a Caergybi ac wedi derbyn gwybodaeth am y dref, yn cynnwys y cynlluniau i wella mynediad i'r porthladd, creu glanfa llongfau mordaith, a'r angen am barc loriau.

CYNLLUN MARCHNATA I LONGAU MORDAITH - Mae Cyngor Mon wedi derbyn cymeradwyaeth i ariannu cynllun Y Don Geltaidd, sef menter gyda cyllid £1m Interreg i ddenu mwy o gychod mordaith i Gaergybi a 5 porthladd arall yn Mor Iwerddon. Gobeithir gweld 30 o longau yn ymweld pob blwyddyn erbyn 2013.

OPSIYNAU I YSGOLION CYNRADD - Mae adroddiad wedi ei gyhoeddi gan yr Awdurdod Addysg yn edrych ar opsiynau gwahanol i ysgolion cynradd Caergybi. Mae pump o'r saith ysgol efo llefydd gwag, cyfanswm o 300 o lefydd. Un opsiwn yw adeiladu dwy ysgol newydd yn eu lle.

CYNLLUN NEWYDD I LEIHAU DIWEITHDRA - Mae llywodraeth Prydain wedi cynnig £380k dros ddwy flynedd i gynllun i leihau anweithgaredd economaidd o fewn wardiau Cymunedau yn Gyntaf ar Ynys Mon a Gogledd Gwynedd. Bydd y fenter newydd yn cael ei arwain gan Elizabeth White, cyn swyddog adfywio Caergybi.

Mai 2009

CYNLLUN GORSAF BWER - Mae Aliwminiwm Mon yn datblygu cynllun i adeiladu gorsaf bwer ar gyfer eu safle yng Nghaergybi. Bu arddangosfa gyhoeddus yn Neuadd y Dref Caergybi ar y 16 & 17 Mehefin. Byddai yr orsaf £600m yn defnyddio pren wedi ei falu ac yn cyflogi tua 100 o bobl i'w redeg. Mai09.

CANOL TREF I GAEL £4M - Bydd canol tref Cargybi yn derbyn siar o £4m allan o becyn adfywio £37m ar gyfer saith tref yng Ngogledd Cymru a gyhoeddwyd gan y Cynulliad ar y 9fed Mai. Bydd yn cael ei ariannu o raglen Cydgyfeiriant Ewrop a cronfeydd eraill. Bydd yn cynnwys gwella eiddo wedi ei dargedu, uwchraddio yr ardal drefol, gwell arwyddion, menter treftadaeth, a rheolaeth canol tref. Mai09.

TYMOR TRENAU STEM YN CYCHWYN - Bydd y cyntaf o saith o deithiau trenau stem o Loegr i Gaergybi yn ymweld a'r dref ar ddydd Sadwrn y 10fed Mai.

IFER CYCHOD AR I FYNY - Mae ymgyrch marchnata llwyddiannus a darparu ar gyfer docio uniongyrchl ar y jeti aliwminiwm wedi sicrhau y bydd 10 cwch fordaith yn glanio yn 2010. Mae pump cwch wedi trefnu ymweld yn 2009, gyda'r cyntaf ar yr 11fed Mai.

Ebrill 2009

CYNHADLEDD ECONOMI CAERGYBI - Fe drefnodd Cyngor Tref Caergybi a Bwrdd Caergybi Ymlaen gynhadledd arbennig yn Neuadd y Dref ar ddydd Gwener y 24 Ebrill. Daeth dros 40 o gynrychiolwyr o'r sectorau cyhoeddus, busnes, a cymunedol ynghyd i ystryried a cytuno ar sut y dylid ymateb i'r sialensau econonmaidd mawr sy'n wynebu'r dref. Ebrill09

CADEIRYDD Y BWRDD YN YMDDEOL - Mae cyfnod Steve Jones fel cadeirydd annibynol Bwrdd Caergybi Ymlaen wedi dod i ben. Diolchwyd yn gyhoeddus iddo am ei wasanaeth i'r dref yn ystod Cynhadledd Economaidd Caergybi. Mae Steve Jones wedi ei benodi yn Brif Weithredwr corff newydd Tai Ceredigion, a dymunwn y gorau iddo yn ei swydd newydd. Ebrill09

TRAFOD DYFODOL FFATRI - Bu Ysgrifennydd Cymru Paul Murphy yn cynnal trafodaethau efo gweinidogion a swyddogion o lywodraeth Prydain a'r Cynulliad i drafod ffordd ymlaen posib ar gyfer ymestyn contract trydan Aliwminiwm Mon wedi y 30 Medi 2009. Cychwynodd cyfnod ymgynghori swyddi 90 diwrnod ar y 3ydd Ebrill.

CAERGYBI YN FWY - Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cadarnhau is-ddeddf sy'n ymestyn ffiniau tref Caergybi i gynnwys ardal Penrhos, a oed gynt yn rhan o gymuned Trearddur. Mae yr ardal sydd bellach yn swyddogol yn rhan o Gaergybi yn cynnwys Aliwminiwm Mon, Parc Gwledig Penrhos, Parc Siopa Penrhos, a safle busnes Parc Cybi.

£2M I GYMUNEDAU'N GYNTAF - Mae partneriaethau cymunedol Caergybi wedi derbyn cyllid tair blynedd hyd Mawrth 2012 gan Lywodraeth y Cynulliad. Mae'r arian yn cynnwys £1,022k i Plas Cybi, £597k i Morlo, a £471k i Porthyfelin. Mae cyllid Plas Cybi yn cynnwys ariannu tim o weithwyr amgylcheddol i'r dref.

TESCO AM EHANGU - Mae cwmni Tesco wedi gofyn am ganiatad i ddyblu maint eu archfarchnad yng Nghaergybi. Byddai y cynllun yn golygu estyniad mawr, creu llawr cyntaf i roi caffi, a creu maes parcio ar lefel uwch.

CANOLFAN KINGSLAND - Mae cynllun £1.5m ar gyfer adeiladu canolfan gofal plant a cymunedol yn ardal Kingsland yn gam yn agosach ar ol derbyn cynnig o £200k gan Gronfa Cyfleusterau Cymunedol y Cynulliad.

WAL NEWYDD I FAE TREARDDUR - Mae Gweinidog Amgylchedd y Cynulliad, Jane Davidson AC wedi cyhoeddi cwblhau gorffen morfur newydd £1.9m i Fae Trearddur. Ariannwyd y wal newydd ar y cyd gan y Cynulliad a'r Cyngor Sir er mwyn amddiffyn y pentref rhag llifogydd o'r mor.

GWELLA CANOLFAN HAMDEN - Mae Pwyllgor Gwaith y Cyngor Sir wedi penderfynu i fynd ar ol yr opsiwn o wella ac ymesatyn y Ganolfan Hamdden presennol, i gynnwys cartref i'r clybiau codi pwysau a bocsio.

£1M I GYNLLYN TAI FFORDDADWY - Bydd cynllun i adeiladu 16 o dai fforddadwy ar safle bler ar Ffordd Turkeyshore yn mynd yn ei flaen diolch i grant o £1.1M gan y Cynulliad. Mae'r cynllun yn gyd-fenter rhwng Gwasanaeth Tai y Cyngor Sir, cymdeithas tai Tai Eryri, a cwmni Watkin Jones fel datblygwr.

AD-DREFNU YSGOLION DAN YSTYRIAETH - Bydd dyfodol ysgolion cynradd Caergybi yn cael ei adolygu gyda'r posibilrwydd o ad-drefnu.

Chwefror 2009

GWASANAETH FFERI YN DYCHWELYD - Bydd cwmni Irish Ferries yn mynd yn ol i redeg dau wasanath fferi cyflym ar y Swift pob dydd rhwng Caergybi a Porthladd Dulyn o 27ain Chwefror ymlaen.

CYNLLUNIAU TERFYNFA MORDAITH - Mae cwmni ymgynghori peirianyddiol Hyder wedi eu cyflogi gan Lywodraeth y Cynulliad i ddylunio terfynfa mordaith Gogledd Cymru yng Nghaergybi. Chwef09

SIOPAU BACH I ELWA O GRANT NEWYDD - Mae rheol yn eithrio siopau o dderbyn grantiau busness lleol wedi ei godi. Bydd siopau bach yn gymwys i ymgeisio dan gynllun newydd sy'n cychwyn mis Ebrill 2009.

GORYMDAITH PROTEST EATON - Bu protestwyr yn gorymdeithio trwy dref Caergybi ar Ddydd Sadwrn 14 Chwefror i alw am gadw rhai o'r 265 o swyddi Eaton sydd am gael eu colli yn 2009. Fe'i trefnwyd gan undeb Unite ac fe orffenodd gyda cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd y Dref. Chwef09

BUDDSODDIAD FFERI YN CREU SWYDDI - Mae cwmni Stena yn buddsoddi £3m yn eu dwy fferi fawr - yr Aventurer a'r Nordica. Mae yr Adventurer cyflym wedi dychwelyd o'i addasiadau blynyddol, a bydd yn gadael Caergybi yn ddyddiol am 10:30 y bore, gan ddychwelyd am 1:30 y prynhawn. Bydd y Nordica yn cludo twristiaid ynghyd a loriau yn y dyfodol, a bydd hyn yn creu tua 50 o swyddi newydd.

STRYDOEDD GLANAF CYMRU - Strydoedd Ynys Mon yw'r glanaf yng Nghymru yn ol Cadw Cymru'n Daclus. Contractwr glanhau stryd y Cyngor Sir ydi Verdant Group. Chwef 09

CYNLLUN MELINAU GWYNT TESCO - Mae Tesco plc wedi cyflwyno cais cynllunio i leoli dau dyrbin gwynt 10.6m o uchel ar safle eu archfarchnad yng Nghaergybi. Chwe09

Ionawr 2009

CANLYNIADAU AROLWG MASNACHOL - Mae arolwg o eiddo masnachol ardal canol tref Caergybi wedi ei wneud ar gyfer mis Chwefror 2009. Mae'r canlyniadau yn dangos fod 211 o unedau, gyda 177 mewn defnydd, a 34 yn wag. Roedd y cyfradd gwagedd masnachol yn 16% o'i gymharu a cyfartaledd o tua 11% trwy Brydain. O'r unedau gwag, roedd 3 yn cael eu adnewyddu, a roedd 5 gyda tenantiaid / defnyddwyr wedi eu penodi.

GORSAF BWER NEWYDD YN DOD YN FWY TEBYGOL - Mae'r NDA wedi cadarnhau bod Wylfa yn un o bedair safle ym Mhrydain ble yr hoffent weld gorsafoedd niwclear newydd yn cael eu adeiladu. Amcangyfrifir y byddai y datyblygiad £2bn yn creu tua0,000 o swyddi adeiladu, a 1,000 o swyddi parhaol. 24/1/09

GWAITH YN CYCHWYN AR HANGAR £25M - Mae Grwp Adeilady Morgan Sindall wedi cychwyn gwaith ar adeiladu canolfan hufforddi hedfan cyflyn yn RAF y Fali, contract gwerth £25M.

PASBORT I FYND I'R IWERDDON - Bydd angen i deithwyr rhwng Cymru ac Iwerddon ddangos pasbort dan gynlluniau deddfwriaethol newydd gyda'r bwriad o gryfhau rheoli ffiniau. Ion09

AR FRIG Y TREFI GWAG - Mae cwmni ymchwil siopau Experian wedi cyhoeddi mai rhan o ganol tref Caergybi sydd a'r ail gyfradd uchaf o lawr siopa gwag yn y D.U. sef 27%. Mae hyn yn cymharu gyda tua 16% o unedau yn wag. Mae cyfran uchel o'r lle gwag o fewn tri uned fawr, sef adeilad hynafol Neuadd y Farchnad, ac adeiladau Kwik Save a Neuadd Bingo yr Empire. Roedd yr arolwg yn cynnwys Stryd y Farchnad a Stryd Stanley yn unig. Ion09.

DIWEDD SMELTIO YN ALIWMINIWM MON? - Daeth cyhoeddiad fod Aliwminiwm Mon yn "disgwyl diweddu gweithgareddau smeltio yn Medi 2009" gan eu bod wedi methu dod o hyd i ateb boddhaol i ymestyn eu contract pwer wedi Medi 2009. Dywed y bydd ymgynghori gyda'r gweithlu ac undebau yn cychwyn, ond hefyd y byddant yn edrych ar weithgarddau diwydiannol posib eraill, yn cynnwys parhau rhai presennol. Mae'r ffatri yn cyflogi dros 500 ar hyn o bryd. Mae'r datganiad gan y cwmni yn ymddangos ar www.riotinto.com ac mae cyhoeddiad hefyd ar www.kaiseraluminum.com/ (dan Investors). 15.1.09

TYWYSOG WILLIAM YN RAF Y FALI - Cyhoeddwyd y bydd y Tywysog William, neu Training Flt.Lt.Wales fel y'i gelwir, yn gwario cyfnod yn RAF y Fali i hyfforddi fel peilot helicopter achub Sea King. Mae'r awyrlu yn arfer defnyddio harbwr Caergybi fel llecyn hyfforddi achub o helicopter.

CADARNHAU CAU FFATRI EATON - Cafyd cadarnhad y bydd tua 265 o swyddi yng nghwmni cynhyrchu offer trydanol Eaton Electrical yn cael eu colli. Cafodd staff y newydd y bydd y ffatri Caergybi yn cau yn 2009, gan ddechrau efo colli swyddi yn mis Mawrth. Mae Eaton yn bwriadu canoli cynhyrchu yr offer yma ar dir mawr Ewrop gyda cwmni Almaenig Moeller. Cafodd Grwp Gweithredu Cymuned ei ffurfio yn mis Hydref er mwyn cydlynu ymateb i'r cyhoeddiad o fwriad cau. Ion09

LLE GWYRDD GORAU CYMRU - Mae Parc y Morglawdd wedi ei enwi gan bapur newydd y Times fel un o bedwar Lle Gwyrdd Gorau Prydain. Gweler www.timesonline.co.uk dan Travel > 2008 Green Spaces Travel Awards. Ion09

Archif Newyddion 2008

Ionawr

CANOLFAN HYFFORDDI Y GEMAU OLYMPAIDD - Cafodd Caergybi ei ddewis fel lleoliad hyfforddi codi pwysau yn ystod Gemau Olympaidd 2012. Bydd hwn yn cael ei leoli yng Nghlwb Codi Pwysau Caergybi yn Millbank, sydd yn adnabyddus am lwyddiant yn y maes yma, yn cynnwys ennill medalau rhyngwladol.

ENNILL GWOBR TWRISTIAETH - Mae tren bach Caergybi wedi ennill gwbobr fel atyniad twristiaeth newydd gorau Ynys Mon mewn seremoni gwobrwyo twristiaeth a gynhalwyd yng Nghwesty Treysgawen.

TREF YN GYMWYS AM GYLLID ADFYWIO - Mae Caergybi wedi ei gynnwys ar restr o 44 o lefydd sy'n mynd i fod yn gymwys i ymgeisio am siar o £100M o gyllid Blaenoriaeth 5 ar gyfer "Adeiladu Cymunedau Cynaladwy" dan raglen Cydgyfeiriant Ewrop. Bydd y cyllid ar gyfer adfywio ffisegol, yn cynnwys gwelliannau canol tref, ac adfywio cymunedol.

FFRAM ADEILAD NEWYDD YN NEWID GOLYGFA - Mae ffram ddur adeilad £2M newydd yn newid ymddangosiad canol y dref. Mae'r darbygiad caffi/bar a swyddfeydd yn ffurfio rhan o becyn £4m Gwella Canol Tref Caergybi sy'n cael ei ariannu yn bennaf o Ewrop. Mae gwelliannau eraill ar y gweill ar Ffordd Fictoria yn cynnwys gwella cefnau bler a creu maes parcio i ymwelwyr

CYHOEDDIAD DATBLYGIAD I'R GLANNAU - Mae Stena wedi creu cyd-fenter efo Cwmni Buddsoddi Conygar plc er mwyn datblygu tir dros-ben sydd yn eu perchnogaeth yng Nghaergybi. Mae Conygar wedi ymrwymo £7M er mwyn talu costau datblygu'r cynllun gyda Stena yn cyfranu tir. Mae Conygar eisioes yn datblygu cynllun sylweddol ar gyfer Doc Penfro - gweler www.martelloquays.co.uk am fanylion pellach

Chwefror

UNEDAU BUSNES NEWYDD - Mae gwaith wedi cychwyn ar adeiladu bloc o bedair uned busnes newydd ar Barc Busnes Penrhos. Disgwylir y bydd y datblygiad yma o unedau 150msg gan y Cyngor Sir i gwrdd a'r galw lleol am eiddo fel hyn yn barod erbyn mis Awst.

LANSIO CYNLLUN ADFYWIO £15M - Cafodd cynllun cyllido adfywio stategol ei lansio yng Nghwesty Bae Trearddur gan Leighton Andrews, Gweinidog yn Llywodraeth y Cynulliad. Disgwylir i Gaergybi dderbyn siar sylweddol o hwn tuag at gynlluniau megis adfywio glannau'r dref a creu glanfa i gychod mordeithio.

Clod i fwyty newydd - Cafodd bwyty newydd Mala's Bistro yng nghanol y dref glod hael mewn adolygiad "Taste Test" papur newydd y Daily Post.

Mawrth

LLITHRFA A STORFA CYCHOD - Mae cynllun £500k wedi cychwyn er mwyn gwella adeiledd i gychod pysgota bach ger Bol Sach yn yr harbwr allanol. Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Gronfa Pysgodfeydd Ewrop ac Adran Pysgodfeydd y Cynlliad.

SINEMA AR AGOR - Mae Sinema'r Empire yng Nghaergybi wedi ail-agor.

Ebrill

TRENAU STEM YN DOD I GAERGYBI - Bu dau dren stem yn cludo 800 o deithwyr yn dod i Gaergybi yn ystod mis Ebrill. Mae cyfanswm o ddeg tren stem i ymweld a'r dref yn ystod gwanwyn / haf 2008.

CYNLLUN AR GYFER YR HARBWR MEWNOL - Mae Cadeirydd Bwrdd Caergybi Ymlaen, Steve Jones, wedi cyhoeddi fod syniad yn bodoli gan ymgynghorwyr i ail-ddatblygu rhan o'r Harbwr Mewnol yn y dyfodol, a cafodd eu bwriad ei ddatgelu i gyfarfod y Bwrdd yn mis Ebrill.

ADEILADU SIOP MORRISONS - Mae gwaith paratoi safle wedi cychwyn ar gyfer siop fawr newydd Morrisons, gyda'r ffram ddur yn cael ei adeiladu. Mae Morrisons wedi hysbysebu swyddi rheolwr ac is-reolwr i'r siop.

CYSWLLT GEFEILLIO YN DATHLU PENBLWYDD - Bu Corff Cyswllt Caergybi a Dun Laoghaire yn dathlu ei benblwydd yn ddeg oed mewn cinio yng Nghwesty Bae Trearddur. Derbyniodd Jeff Evans, trefnydd "Y Linc" yng Nghaergybi, wobr a llythyr o ddiolch gan brif weinidog Iwerddon Bertie Aherne.

GWELLA SIOP CANOL Y DREF - Mae siop fawr y Co-op yn Stryd y Farchnad wedi derbyn buddsoddiad preifat o £300k, yn cynnwys gwella blaen y siop a'r tu mewn.

Mai

CYNLLUN YSGOL YN ENNILL ARIAN LOTERI - Mae Partneriaeth Cymunedol Morlo wedi ennnill Grant £9,298 gan y Loteri Fawr ar gyfer gwelliannau amgylcheddol o gwmpas Ysgol Llanfawr.

CWCH HWYLIO FAWR - Bu cwch hwylio fawr rig-sgwar y Kaskelot sy'n 47 medr o hyd yng Nghaergybi ar Fehefin y 4ydd a'r 11fed Mehefin yn rhoi tripiau hwylio tair awr - gweler www.square-sail.com

NEWIDIADAU ETHOLIADOL - Mae pedwar cynghorydd sir newydd yn cynrychioli Ynys Gybi, yn dilyn etholiadau lleol Mai 1af. Mae yna hefyd nifer fach o gynghorwyr tref newydd. Gweler www.ynysmon.gov.uk

Mehefin

DYMCHWEL YSGOL HANESYDDOL - Mae'r Cyngor Sir wedi cadarnhau eu bwriad i ddymchwel hen adeilad Ysgol Cybi, sydd yn wag, ac nid yw yn adeilad rhestredig.

AIL FRANDIO CAERGYBI - Mae'r Cyngor Sir wedi cymeradwyo cais am arian Ewrop Interreg i dalu am greu delwedd newydd i Gaergybi. Mae'n ffurfio rhan o gynllun pedwar-tref yn cynnwys hefyd Rhyl, Athy, a Dun Laoghaire.

CYNLLUN CAU SWYDDFWYDD POST - Mae tri Swyddfa Post yn ardal Caergybi ar restr o 57 sydd i gau yng Ngogledd Cymru. Y tri ydi :- Church Terrace, Neuadd Llaingoch, a Pont Rhydybont. Mae cyfnod o ymgyngfhori am saith wythnos gan y Swyddfa Post. Gweler www.postoffice.co.uk dan "network change update".

CAU BLYCHAU FFÔN- Mae cynnydd mewn defnydd ffonau symudol yn golygu bod BT yn bwriadu lleihau y nifer o flychau ffon cyhoeddus ym Mon, yn cynnwys pedwar yng Nghaergybi. Mae nhw wedi gofyn beth yw barn Adran Gynllunio Cyngor Sir Ynys Mon am hyn.

COST TANNWYDD YN TARO AMSER FFERI - Mae cynnydd pris olew wedi gorfodi Stena i arafu fferi cyflym yr HSS sy'n teithio rhwng Caergybi a Dun Laoghaire. Bydd rwan yn cymeryd 16 munud yn ychwanegol i groesi.

COFIO SUDDO'R LEINSTER 90 MLYNEDD YN OL - Mae Swyddfa Post Iwerddon wedi cyhoeddi stamp arbennig i goffau suddo, gan dorpedo yn ystod y Rhyfel yn 1918, y llong fferi RMS Leinster arferai hwylio rhwng Caergybi a Kingstown. Cynhelir gwasanaeth coff yn Eglwys St.Michael yn Dun Laoghaire ar y 10fed Hydref am hanner dydd.

CYHOEDDI CYMORTHDAL GWLEDIG - Bydd y cyfan o Ynys Gybi, ynghyd a gweddill Ynys Mon yn derbyn £2.6M o arian Ewrop ar gyfer prosiectau Datblygu Gwledig dros y dair blynedd nesaf, yn cynnwys twristiaeth, treftadaeth, bwyd lleol a gweithgareddau eraill.

MODRWY OES EFYDD - mae archeolegwyr wedi darganfod modrwy aur ar safle Parc Busnes Parc Cybi sy'n dyddio i tua 2,000 C.C.

LLONG MORDAITH YN GALW - Ar ddydd Gwener y 6ed Mehefin, glaniodd y "Saga Rose" gyda 600 o deithwyr, gan ddefnyddio y jeti aliwminiwm. Bydd y gwch fawr nesaf yn galw Mis Medi. GWEFAN BWYD NEWYDD - Mae gwefan newydd wedi ei sefydlu i hybu bwyd a llefydd bwyta allan yn ardal Caergybi. Gweler www.holyheadfood.com

Gorffennaf

PENWYTHNOS GWYL CAERGYBI - Roedd Gwyl Caergybi ar benwythnos y 26 a 27 Gorffennaf, yn llwyddiant mawr. Bu torfeydd yn mwynhau ffair, arddangosfeydd hanes a milwrol, ceir clasurol, teithiau hovercraft, deifio, crefftau, a mwy. Ar y nos Sadwrn roedd sioe grwp teyrnged Abba a sioe hypnotieiddio.

DYCHWELYD ANGOR YR ANGLIA - Mae angor wedi ei godi o weddillion llong yr Angla, ac fe'i croesawyd gan Faer Caergybi Cyng Ailia Lewis ac aelodau o'r Amgueddfa Forol ar y 15 Gorffennaf. Cafodd llong fferi yr Anglia ei defnyddio fel cwch ysbyty yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, ond fe suddodd ger Dover. Mae'r angor bellach yn y mor yn y porthladd yn disgwyl gwaith cadwraeth.

Awst

DYDDIAU RECRIWTIO MORRISONS - Daeth dros 700 o bobl i dri diwrnod agored ar y 3/4/5 Awst gan gwmni Morrisons yn Neuadd y Dref i hyrwyddo swyddi yn eu siop fawr newydd sydd i agor ddiwedd y flwyddyn. Awst 08

DYNODI FEL CANOLBWYNT - Mae Caergybi wedi ei ddynodi gan gynllunwyr y Cynulliad fel un o chwech canolbwynt economaidd yng Ngogledd Cymru. Mae Diweddariad 2008 Cynllun Gofodol Cymru hefyd yn dangos Caergybi fel "Canolfan Adfywio Allweddol" a "Llecyn Cyswllt Cenedlaethol".

CYNLLUN EHANGU TESCO - Mae cynlluniau wedi ymddangos i bron a dyblu maint siop Tesco yn y dref, ynghyd a dec parcio mawr. Bu'r cynllun ar ddangos i'r cyhoedd, a disgwylir cais cynllunio.

ARIAN EWROP I YMESTYN CANOLFAN - Bydd Canolfan Gymunedol Ffordd Llundain yn cael estyniad yn y misoedd nesaf, yn dilyn llwyddiant Partneriaeth Morlo wrth derbyn £200k o arian Amcan Un, a hefyd Grant Gwella Tref. Awst 08

GWYL TRENAU YN LLWYDDIANT - Daeth cannoedd i ymweld ag arddangosfa trenau bach yn Neuadd y Santes Fair ar Wyl y Banc ddiwedd Awst, a drenwyd i gyd-fynd ag ymweliad gan dren stem o Lerpwl. Roedd y stondinwyr yn hapus ac yn gobeithio y bydd yn cael ei gynnal eto y flwyddyn nesaf. Awst 08

Medi

CYFLEUSTERAU NEWYDD I BYSGOTWYR - Mae iard newydd a llithrfa well ar gyfer cychod pysgota lleol wedi eu cwblhau ar gost o £684k. Cynllun ar y cyd oedd hwn rhwng y gymdeithas pysgotwyr lleol a Cyngor Sir Ynys Mon. Cafodd ei gyd ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth y Cynulliad. Mae Cymdeithas Pysgotwyr Mon a Gogledd Cymru yn gweithredu o Neuadd y Dref Caergybi. Medi '08

YMWELIAD LLONG FORDAITH WEDI EI GANSLO - Cafodd y cynllun gan long fordaith y Jewel of the Seas i ymweld a Caergybi ar ddydd Iau Med 11fed ei ganslo oherwydd cyflwr y mor yn ei gwneud yn rhy beryglus i ddod a teithwyr i'r lan mewn tendrau. Bu raid canslo digwyddiadau amrywiol a drefnwyd i groesawu'r 2,500 o ymwelwyr oedd i fod i lanio. Mae hyn wedi cryfhau'r galwadau i adeiladu glanfa pwrpasol i gychod mordaith. Medi '08

Hydref

AGORIAD SWYDDOGOL LON PARC CYBI - Bu Dirprwy Brif Weinidog y Cynulliad Ieuan Wyn Jones AS yn arwain agoriad swyddogol y ffordd newydd i wasanaethu parc busnes newydd £13M ar y 24 Hydref 2008. Mae'r cynllun wedi creu cyswllt uniongyrchol efo cyffordd 2 ar yr A55, ac mae hefyd yn creu gwell lon i Fae Trearddur.

TORRI GWASANAETHAU FFERI - Mae Stena ac Irish Ferries wedi cyhoeddi y bydd gwasanaethau fferi cyflym yn cael eu torri i un y dydd o fis Tachwedd 2008 ymlaen, oherwydd cyfuniad o gostau tannwydd uchel a llai o draffic dros y gaeaf. Bydd gwasaethau ychwanegol dros gyfnod prysur y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Mae Stena hefyd wedi cyhoeddi y bydd y Stena Nordica yn cymeryd lle y Stena Seatrader, a bydd yn cludo teithwyr yn ogystal a nwyddau.

Tachwedd

SWYDDFA POST ARALL I GAU - Mae Swyddfa Post Church Terrace yn un o bump arall yn y Gogledd sydd i gau dan gynllun ad-drefnu swyddfeydd post.

CYNLLUN TWRISTIAETH GER YNYS LAWD- Mae consortiwm datblygu lleol YLD Cyf wedi cyflwyno cais cynllunio i ail-ddatblygu caffi South Stack Kitchens i greu Canolfan Ymwelwyr trawiadol newydd, gyda caffi, siop, a 10 fflat gwyliau.

GLANFA MORDAITH YN AGOSACH - Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi gwahodd pedwar cwmni peirianyddol i dendro er mwyn dylunio glanfa cychod mordaith newydd, ynghyd ag estyniad i jeti Aliwminiwm Mon.

COFFAU SUDDO'R Leinster - Bu seremoni cofio ger cofadail Caergybi ar achlysur 90 mlwyddiant suddo llong yr RMS Leinster gyda colli dros 500 o fywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

NEWYDDION AM GAU FFATRI EATON - Mae bygythiad i tua 265 o swyddi yng nghwmni cynhyrchu offer trydanol Eaton Electrical. Cafodd staff y newydd y gallai'r ffatri gau yn 2009, gan ddechrau efo colli swyddi yn mis Mawrth. Maent yn bwriadu canoli cynhyrchu yr offer yma ar dir mawr Ewrop gyda cwmni Almaenig Moeller. Mae Grwp Gweithredu Cymuned wedi ei ffurfio er mwyn cydlynu ymateb.

CAU SWYDDFEYDD POST - Bydd is-swyddfeydd port yn Llaingoch a Pont Rhydybont yn cau, fel rhan o gynllun ail-drefnu sy'n gweld 60 yn cau yng Ngogledd Cymru. Hyd 08

PARTNERIAETH YSGOL A BUSNES 'TIM CYBI' - Mae menter newydd i gysylltu yr Ysgol Uwchradd a Prif Gyflogwyr Lleol wedi ei lansio. Tach08

ESTYNIAD I'R GROES - Fel rhan o welliannau trefol, mae'r groes garreg fodern yn Sgwar y Farchnad wedi ei ymestyn i 4m o uchder, ac mae seddi newydd cerrig o'i amgylch. Mae geiriad ar y groes mewn pedair iaith - Cymraeg, Saesneg, Gwyddeleg, a Lladin. Tach08

CYNLLUN CABANAU - Mae cais cynllunio wedi ei gyflwyno ar gyfer 51 o gabanau gwyliau coed ar Barc Carafanau Bagnol a Tyn Tywyn ger Trearddur. Tach08

AGOR SIOP NEWYDD MORRISONS - Cafodd siop fawr newydd £25M cwmni Morrisons ei hagor gan Faer Caergybi Ailia Lewis ar Ddydd Llun yr 17 Tachwedd. Mae'r siop yn ardal Penrhos ger gyffordd 2 yr A55 wedi creu tua 250 o swyddi newydd.Tach08

CYNLLUN LLEOL NEWYDD - Mae cynllunwyr Ynys Mon wedi cyhoeddi cynllun datbygu drafft i gyfeirio datblygiadau yn y sir yn y cyfnod hyd at 2021, sy'n cynnwys cynlluniau a dyraniadau tir penodol yng Nghaergybi.

AGORIAD SWYDDOGOL LON PARC cybi - Bu Dirprwy Brif Weinidog y Cynulliad Ieuan Wyn Jones AS yn arwain agoriad swyddogol y ffordd newydd i wasanaethu parc busnes newydd £13M ar y 24 Hydref 2008. Mae'r cynllun wedi creu cyswllt uniongyrchol efo cyffordd 2 ar yr A55, ac mae hefyd yn creu gwell lon i Fae Trearddur.

Rhagfyr

WOOLWORTHS YN CAU - Bydd 19 o swyddi yn diflannu wrth i gwmni Woolworths gau eu siop yng Nghaergybi ar y 27 Rhagfyr, fel rhan o raglen cau Prydain-eang. Daeth torfeydd i wario yn siop Woolworths Caergybi yn dilyn cyhoeddi disgownt sylweddol. Mae tair swydd hefyd yn mynd gyda cau siop Fads. Rhag08

CYNLLUN TWRISTIAETH NEWYDD - Mae Strategaeth Twristiaeth Arfordiriol newydd i Gymru yn cyfeirio yn benodol at gefnogi gwelliannau i lefydd megis Caergybi. Rhag08.

BWTTY PUM SEREN - Mae y Bwrdd Croeso wedi cytuno i roi pum seren i 'fwyty gyda ystafelloedd' y Seacroft yn Mae TRearddur. Rhag08

GWASANAETH TREN CYFLYM I GAERDYDD - Mae Dirprwy Brif Weinidog y Cynulliad Ieuan Wyn Jones wedi lansio gwasaeth tren cyflymach rhwng Caergybi a Caerdydd, gan arbed tua 30 munud o amser teithio blaenorol.

AGOR ADEILAD NEWYDD - Cyhoeddwyd agoriad swyddogol adeilad newydd "Ty Celtaidd" yng nghanol y dref ar y 12fed Rhagfyr 2008 gan Ieuan Wyn Jones AS, Dirprwy Brif Weinidog y Cynulliad. Cafodd yr adeilad ei greu fel rhan o becyn £6M o welliannmau i ganol tref Caergybi yn y cyfnod 2005-2008. Rhag08

PRYDER AM GYHOEDDIAD RIO TINTO - Mae grwp metalau byd-eang Rio Tinto wedi cyhoeddi y bydd yn colli 14,000 o swyddi. Maent yn gyd-berchnogion ar Aliwminiwm Mon ac nid ydym eto yn gwybod beth fydd yr effaith ar y cwmni sydd yng Nghaergybi. Rhag08

Archif Newyddion 2007

Ionawr

Agor lle gadael bagiau newydd yn y stesion, wedi ei reoli gan y Cyngor Tref Swyddfeydd newydd yn cael eu agor yn Neuadd y Dref

Chwefror

Cychwyn gwaith paratoi'r tir ar gyfer datblygiad Parc Cybi (Ty Mawr)

Mawrth

Siop Homebase newydd yn agor Rhodri Morgan AS yn agor y gwaith trin carthion £35M newydd

Ebrill

Cychwyn cynllun lleddfu trethi busnesau bach RSPB yn lansio cynllun gwylio Gwylogod ar y bont newydd

Mai

Caffi "Pumpkin" newydd yn agor yn ngherfynfa'r fferi Marina Caergybi yn ennill gwobr Baner Las Cychwyn gwasaethau awyr rhwng Caerdydd a Maes Awyr Mon

Mehefin

Asiant tai Dafydd Hardy yn agor swyddfa yng Nghaergybi Siop Kwik Save yn Stryd y Farchnad yn cau, yn dilyn problemau Prydain-gyfan Agoriad arddangosfa newydd "Caergybi a'r Rhyfel" yn yr Amgueddfa Forol, a dadorchuddio plac llwybr ffilm "Western Approaches"

Gorffennaf

Cychod replica hanesyddol y "Grand Turk" (Hornblower) a'r "Matthew" carafel canoloesol John Cabot yn ymweld Heddlu arfog yn patrolio terfynfa'r fferi yn dilyn digwyddiadau terfysgol yn Llundain a Glasgow Y cyhoedd yn cael gweld archwilio archolegol ar safle Parc Cybi Cwch fordaith y Grand Princess yn galw gyda 2,650 o deithwyr Marchnad Ffrengig yn cael ei gynnal, yn cyd-fynd ag ymweliad cwch yr Ocean Majesty Caergybi yn dathlu penblwydd Thomas Telford yn 250, gyda digwyddiadau yng nghanol y dref Cynhalwyd Gwyl Hamdden, Morol, a Treftadaeth

Awst

Comisiwn Ffiniau yn argymell ymestyn ffiniau'r dref i gynnwys Penrhos, Aliwminwm Mon, a Parc Cybi. Ymweliad cwch fordaith Grand Princess Dadorchuddio carreg filltir ger Ynys Halen ar benblwydd Thomas Telford yn 250 oed

Medi

Ymweliad gan long fordaith y Century ac eto gan y Farchnad Ffrengig Agor gwesty newydd £2M Travelodge yn Ffordd Kingsland, gan greu 15 o swyddi Cynhalwyd Wythnos Cymraeg yn Gyntaf yng Nghaergybi Gwahoddwyd y cyhoedd i weld archeoleg ar safle Parc Cybi

Hydref

Bu Gwyl flynyddol Llymarch a Cynnyrch Cmreig ym Mae Trearddur - y gorau Cytunodd Bwrdd Caergybi Ymlaen ddiweddariad i Strategaeth Adfywio Caergybi Ymlaen ar gyfer y cyfnod 2008-13 Cyhoeddwyd cyd-fenter rhwng cwmni Stena a Cwmni Buddsoddi Conygar er mwyn datblygu tir o gwmpas yr harbwr

Tachwedd

Cafodd Canolfan Gymunedol Ffordd Llundain ei benblwydd cyntaf ers agor, yn cyflogi 9 o bobl - gweler www.holyheadcentre.comCyhoeddodd Stena welliant £5M i long gludo loriau y Stena Seatrader Methodd cynllun "Tirnod Cymru" i greu deg tirnod o gwmpas Cymru a chyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth "Living Landmarks" y Loteri Fawr

Rhagfyr

Bu digwyddiadau Nadolid amrywiol, yn cynnwys Gwyl Coed Nadolig a Gorymdaith Nadolid trwy'r dref.

Archif Newyddion 2006

Ionawr

Cyhoeddwyd Astudiaeth economaidd ar effaith posibl cau gorsaf egni niwclear yr Wylfa, yn cynnwys gwybodaeth ar Alwminiwm Môn.

Chwefror

Dechreuwyd gwaith gwella Canol y Dref yn Nghilgant Stanley a Sgwâr Swift.

Mawrth

Cystadleuaeth gwisgo ffenestr siop Dydd Gwyl Dewi. Cyfarfod Bwrdd Caergybi Ymlaen yng Ngwesty Bae Trearddur. Gwnaethpwyd gais cynllunio amwesty 54 gwely yn Nghyffordd 1 o'r A55, Ffordd Kingsland.

Ebrill

Mae Stena Awdurdod y Porthladd yn ystyried gosod nifer o felinau gwynt ar ochr y morglawdd er mwyn amddiffyn y strwythr ac er mwyn cynhyrchu incwm. Mae cryn dipyn o waith wedi ei gwblhau ar ddatblygiad £5m, masnachol a phreswyl Marina Caergybi hyd yma. Rhagwelir agor y prosiect yn ystod Medi 2006.

Mai

Mae'r Datblygwyr Pettifer Estates wedi cyhoeddi cynlluniau i ychwanegu 100,000troedfedd sgwar i'r parc siopau bresennol.

Mehefin

Mae Cyngor Tref Caergybi yn cynnig eu bod yn cyfuno â Chynghorau Cymunedol Trearddur a Rhoscolyn, er mwyn creu un Cyngor lleol ar gyfer Ynys Cybi. Mae'r cynnig yn ran o Ymgynghoriad ar ffiniau cynghorau lleol yng Nghymru.

Hydref

Mae Ann Kennedy llywodraethwr yr ysgol uwchradd a chyn faer y dref wedi galw am adeilad newydd i'r ysgol, i gymryd lle yr hen adeilad sydd yno yn bresennol. Fe agorwyd yn swyddogol y bont 'Porth Celtaidd' yng Nghaergybi gan Weinidog Llywodraeth Cymru Andrew Davies AC, ar ddydd Iau 19 Hydref 2006.

Tachwedd

Agoriad swyddogol Canolfan Gymunedol newydd £700k Ffordd Llundain Crewyd Partneriaeth Plas Cybi yn dilyn cyfuniad Partneriaethau Cymunedol Ward Tref Caergybi a Maeshyfryd.

Rhagfyr

S4C Planed Plant Grotto Nadolig yn dod iGaergybi. Cyfarfod Bwrdd Caergybi Ymlaen.

Archif Newyddion 2005

Chwefror

Rhoddir gorchymyn i reoli yfed alcohol yn gyhoeddus mewn rhannau o Gaergybi.

Rhoddir gorchymyn i reoli yfed alcohol yn gyhoeddus mewn rhannau o Gaergybi.

Mawrth

Cyfarfod Bwrdd Caergybi Ymlaen yn neuadd y Dref Caergybi. Steve Jones yn cael ei benodi'n gadeirydd annibynnol y Bwrdd gyda thymor o 18 mis.

Steve Jones

Ebrill

Dadgomisynu safle gorsaf betrol Land's End i ragflaenu.

Cynllun gwella Ffordd Victoria.

Mai

Nonn Roberts yn dechrau gweithio fel Swyddog Adfywio Caergybi wedi ei lleoli gydag Uned Datblygu Economaidd y Cyngor Sir.

Mehefin

Llong fordeithio'r Golden Princess yn galw gyda 2,500 o deithwyr, gyda dau ymweliad arall dros yr haf.

Golden Princess

Lawnsio gwasanaeth Trên Dir Caergybi ar hyd y promenâd.

Byrddau gwybodaeth dwristaidd newydd wedi eu lleoli o amgylch y dref.

Gorffennaf

Gweinidog y Cynulliad Cenedlaethol Andrew Davies AC yn cymeradwyo ac yn lawnsio Cynllun Adfywio £4M Canol Tref Caergybi.

Agor siop newydd Wilkinsons ym Mhenrhos.

Awst

Arddangosfa Caergybi ac Amcan Un yn cael eu cynnal yng nghanol y dref.

Medi

Digwyddiad cefnogi busnes yn cael ei gynnal yng nghanol y dref.

Hydref

Cyfarfod Bwrdd Caergybi Ymlaen yn cael ei gynnal yn Ysgol Uwchradd Caergybi.

Tachwedd

Bwâu dur anferth pont tirnod y Porth Celtaidd yn cael eu gosod yn eu lle.

Porth Celtaidd

Dyraniad Cronfa Treftadaeth y loteri £1M "Pas Cam Un " i Fenter Treftadaeth Treflun Caergybi (THI). 

Arolwg o barcio a phedestreiddio yng nghanol y dref yn dechrau.

Rhagfyr

Caergybi ar ben yr arolwg cynnydd prisiau tai gan werthwyr tai.

Anghytundeb staffio Irish Ferries yn amfaru ar hwylio.

Agor Caffi Rhyngrywd newydd

Archif Newyddion 2004

Ionawr

Dechrau gwaith ar brosiect y Porth Celtaidd.

Chwefror

Cau ffatri Hedstrom, gyda cholli 60+ o swyddi.

Mawrth

Stena yn cyhoeddi sefydlu canolfan alw newydd yng Nghaergybi, a fydd yn creu 60 o swyddi.

Cyfarfod cyntaf Bwrdd Caergybi Ymlaen, yng Nghanolfan Ucheldre.

Ebrill

Sefydlu "cyrffyw ieuenctid" yn Sgwâr y Farchnad.

Y farchad dydd Llun wythnosol yn dod yn drefniant parhaol.

Sgwâr y Farchnad

Medi

Agor Parc Manwerthu newydd ym Mhenrhos.

Parc manwerthu

Hydref

Ail gyfarfod Bwrdd Caergybi Ymlaen, ym Mae Trearddur.

Ailsefydlu "Pererindod" Cybi Sant wedi toriad o 600 mlynedd.

Agor siop newydd Netto yn Kingsland Cyffordd 1 yr A55.v

Agor siop newydd McDonalds Cyffordd 1 yr A55.

Archif Newyddion 2003

Mawrth

Lawnsio menter sticer busnes "Ewro-gyfeillgar".

Ebrill

Cynllun peilot marchnad stryd newydd yn dechrau (cynhaliwyd ddiwethaf oddeutu 1850).

Cynllun peilot marchnad stryd newydd

Mehefin

Lawnsio Strategaeth Caergybi Ymlaen ac Ymgynghoriad Cyhoeddus.

Lawnsio Strategaeth Caergybi Ymlaen ac Ymgynghoriad Cyhoeddus.

Gorffennaf

Agor angorfa fferi newydd £15M Terminws 5.

Yr archfferi Stena Adventurer newydd yn cyrraedd.

Awst

Arddangosfa Adfywio Caergybi Ymlaen yn tynnu 2,000 o bobl.

Medi

Lawnsio Siambr Fasnach Caergybi a'r Ardal.

Lawnsio menter "Dyna Ddigon" ar gyfer canol y dref.

Tachwedd

Coelcerth fwyaf Cymru, pan mae eithin Mynydd Twr yn mynd ar dan ar Dachwedd 5ed.

Rhagfyr

Lawnsio bad achub £2M RNLB Newydd.

Ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau manwerthu mawr newydd ym Mhenrhos a Chyffordd 1 yr A55.