Adfywio Canol Dref

Mae Canol Tref Caergybi yn ganolbwynt i nifer o wahanol fentrau adfywio.

Gwelliannau'r Dref

Mae gwahanol fentrau ar raddfa fechan yn digwydd i wella ymddangosiad ac apêl canol y dref, yn cynnwys darparu gwelyau blodau a basgedi crog, potiau blodau a choed, baneri stryd, baneri a goleuadau Nadolig.

Byrddau Arwyddion a Gwybodaeth

Mae arwyddion wedi eu hadnabod fel diffyg ac maent yn cael eu gwella. Mae nifer o fapiau ymwelwyr a byrddau dehongli wedi eu gosod. Mae gwelliannau arwyddion pellach yn cael eu cynllunio i gynorthwyo i gyfeirio pobl o feysydd parcio ac i leoedd o ddiddordeb.

Menter Treftadaeth Treflun

Mae rhan helaeth o ganol y dref wedi'i dynodi'n Ardal Gadwraeth Hanesyddol. Bu cais gan y Cyngor Sir i Gronfa Dreftadaeth y Loteri i ddarparu £1.5m tuag at welliannau i eiddo o fewn yr ardal yn llwyddiannus. Gellir gweld gwybodaeth am gynllun y Fenter Treftadaeth Treflun ar www.hlf.org.uk

Cynllun Adfywio Canol Tref Caergybi (HTCRS)

Bu buddsoddiad o tua £6m i wella canol y dref yn y cyfnod Gorffennaf 2005 - Rhagfyr 2008 fel rhan o raglen Amcan Un Ewrop. Y Cyngor Sir fu'n arwain gyda chefnogaeth y Cynulliad. 

Roedd y cynllun yn cynnwys yr elfenau canlynol:-

  • Gwella Cilgant Stanley yn faes parcio/ maes parcio bysiau hir arhosiad
  • Uwchraddio toiledau Sgwâr Swift a strydoedd canol y dref
  • Clirio ardaloedd adfeiliedig ar hyd Ffordd Victoria i greu maes parcio arhosiad byr
  • Gwella cefnau eiddo ar hyd Ffordd Victoria
  • Gwella tu blaen eiddo canol y dref - (blaenau eraill yn cael eu gwella dan gynlluniau eraill)
  • Cefnogaeth i glirio adeiladau adfeiliedig yn Ffordd Kingsland
  • Datblygu adeilad tirnod yn nesaf at fan glanio'r Bont

Roedd rhan o'r pecyn cyllido yn cynnwys arian refeniw i dalu am staff adfywio a chyllideb weithgareddau i ddarparu ar gyfer digwyddiadau a marchnata (yn cynnwys y wefan hon). Yn ogystal mae hyn wedi ariannu cyflwyno trefniadau traffic newydd yn Stryd Stanley a Stryd Williams.

Rhaglen Adfywio Tair Tref Ynys Môn

Cynhaliwyd ail ran y gwaith a’r gweithgareddau adfywio yn y dref sy’n werth tua £5m. Roedd y cynllun hefyd yn cynnwys Llangefni ac Amlwch, ac roedd yn rhan o gais pecyn ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru a arweiniwyd gan Lywodraeth Cymru oedd wedi cael ei gymeradwyo ar gyfer cyllid UE. Roedd y gwaith yng Nghaergybi’n cynnwys arwyddion, gwelliannau amgylcheddol, prosiect treftadaeth treflun, cymorth i ailddatblygu eiddo gwag, ynghyd â rheoli canol y dref yn y cyfnod hyd at 2013.